Гпк ст 229

Гпк ст 229

1. Заява про перегляд заочного рішення повинна бути подана у письмовій формі.

2. У заяві про перегляд заочного рішення повинно бути зазначено:

1) найменування суду, який ухвалив заочне рішення;

2) ім’я (найменування) відповідача або його представника, які подають заяву, їх місце проживання чи місцезнаходження, номер засобів зв’язку;

3) обставини, що свідчать про поважність причин неявки в судове засідання і неповідомлення їх суду, і докази про це;

4) посилання на докази, якими відповідач обґрунтовує свої заперечення проти вимог позивача;

5) клопотання про перегляд заочного рішення;

6) перелік доданих до заяви матеріалів.

3. Заява про перегляд заочного рішення підписується особою, яка її подає.

4. До заяви про перегляд заочного рішення додаються її копії за кількістю осіб, які беруть участь у справі, та копії всіх доданих до неї матеріалів.

5. До заяви про перегляд заочного рішення, поданої представником відповідача, додається довіреність або інший документ, який підтверджує його повноваження.

6. До заяви про перегляд заочного рішення додається документ про сплату судового збору.

7. До неналежно оформленої заяви про перегляд заочного рішення застосовуються правила статті 121 цього Кодексу.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 229 Цивільного процесуального кодексу України

1. В коментованій статті викладені вимоги щодо змісту та форми заяви про перегляд заочного рішення. За формою, заява про перегляд заочного рішення не відрізняється від інших документів, що подаються сторонами до суду — вона повинна бути викладена письмово. Оскільки немає жодних застережень, то заява про перегляд заочного рішення може бути як написана від руки, так і надрукована.

2. У заяві про перегляд заочного рішення зазначається найменування суду, який таке рішення ухвалив, далі — найменування відповідача або його представника, які подають заяву, їх місце проживання чи місцезнаходження, номер засобів зв’язку. Такі відомості мають важливе значення з огляду на те, що право звернення із заявою про перегляд заочного рішення належить тільки відповідачу і звернутися він може лише в суд, що ухвалив заочне рішення (ст. 228 ЦПК).

Не менше значення у заяві про перегляд заочного рішення надається зазначенню обставин та доказів, що свідчать про поважність причин неявки в судове засідання і неповідомлення їх суду, та посилання на докази, якими відповідач обґрунтовує свої заперечення проти вимог позивача. Адже, відповідно до ст. 232 ЦПК заочне рішення підлягає скасуванню лише у випадку, якщо судом буде встановлено, що відповідач не з’явився в судове засідання та не повідомив про причини неявки з поважних причин і докази, на які він посилається, мають істотне значення для правильного вирішення справи.

Поважними можуть бути визнані причини, які дозволяють припускати, що особа, яка належним чином була повідомлена про час та місце розгляду справи, не змогла з’явитися в судове засідання та повідомити суд про причини своєї неявки через обставини, які не залежали від її волі, наприклад, хвороба, відрядження, обставини надзвичайного характеру, реорганізація юридичної особи тощо. Поважною причиною неявки буде також те, що відповідач насправді не отримував повідомлення про час та місце розгляду справи, тобто не був повідомлений належним чином.

У заяві про перегляд заочного рішення також повинно бути зазначено, в чому ж полягає прохання відповідача — клопотання про перегляд заочного рішення. Вважаємо, що можна зазначати також клопотання про скасування заочного рішення і призначення справи до розгляду в загальному порядку, оскільки саме такі повноваження суду першої інстанції щодо заочного рішення передбачає ЦПК (ч. 3 ст. 231).

3. Обов’язковим реквізитом заяви про перегляд заочного рішення є підпис особи, яка її подає. Це може бути як відповідач, у зв’язку з неявкою якого ухвалене заочне рішення, так і його представник. Такий елемент заяви необхідний для виявлення дійсної волі особи на подання заяви про перегляд заочного рішення. Якщо ж підпис особи, що подає заяву про перегляд заочного рішення відсутній, то форма її не може вважатися дотриманою.

4. До заяви про перегляд заочного рішення додаються її копії за кількістю осіб, які беруть участь у справі, та копії всіх доданих до неї матеріалів. Така вимога закону забезпечує можливість всім учасникам процесу отримати повну та достовірну інформацію про нього та підготуватися до розгляду заяви про перегляд заочного рішення.

5. Якщо заява про перегляд заочного рішення подається представником відповідача, то необхідно додати довіреність або інший документ, який підтверджує його повноваження. Відповідно до ст. 42 ЦПК повноваження представників сторін мають бути посвідчені такими документами: 1) довіреністю фізичної особи, 2) довіреністю юридичної особи або документами, що посвідчують службове становище і повноваження її керівника, 3) свідоцтвом про народження дитини або рішенням про призначення опікуном, піклувальником чи охоронцем спадкового майна. Повноваження адвоката як представника можуть також посвідчуватись ордером, який виданий відповідним адвокатським об’єднанням, або договором.

6. За подання заяви про перегляд заочного рішення необхідно сплатити судовий збір у сумі 0,1 розміру мінімальної заробітної плати (відповідно до ст. 4 Закону України «Про судовий збір»).

7. ЦПК передбачає наслідки недотримання вимог закону щодо форми та змісту заяви про перегляд заочного рішення. Щодо цього питання ч. 7 ст. 229 ЦПК містить бланкетну норму, яка відсилає до ст. 121 ЦПК. В розглядуваних ситуаціях закон вказує на необхідність застосування наслідків недотримання вимог закону щодо форми і змісту позовної заяви.

Таким чином, суддя, встановивши, що заяву про перегляд заочного рішення подано без додержання вимог, викладених у ч. ч. 1, 2, 3, 4, 5 ст. 229 ЦПК, постановляє ухвалу, в якій зазначаються підстави залишення заяви без руху, про що повідомляє відповідача і надає йому строк для усунення недоліків. Якщо відповідач, відповідно до ухвали суду, у встановлений строк виконає вимоги, визначені ч. ч. 1, 2, 3, 4, 5 ст. 229 ЦПК, заява про перегляд заочного рішення вважається поданою в день первісного її подання до суду. Інакше заява вважається неподаною і повертається відповідачеві. Про повернення заяви про перегляд заочного рішення суддя постановляє ухвалу, яка відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 293 ЦПК може бути оскаржена в апеляційному порядку окремо від рішення суду.

Гражданский процессуальный кодекс Украины
Статья 229. Исследование доказательств

1. Суд при рассмотрении дела должен непосредственно исследовать доказательства по делу: ознакомиться с письменными и электронными доказательствами, заключениями экспертов, объяснениями участников дела, изложенными в заявлениях по сути дела, показаниями свидетелей, осмотреть вещественные доказательства.

2. Доказательства, которые не были предметом исследования в судебном заседании, не могут быть положены судом в основу принятого судебного решения.

3. Вещественные, письменные и электронные доказательства осматриваются в судебном заседании, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, и предъявляются участникам дела по их ходатайству, а в случае необходимости — также свидетелям, экспертам, специалистам.

4. Воспроизведение аудио- и видеозаписи проводится в судебном заседании или в другом помещении, специально оборудованном для этого.

5. Участники дела могут давать свои объяснения по поводу письменных, вещественных и электронных доказательств или протоколов их осмотра, задавать вопросы экспертам. Первой ставит вопрос лицо, по ходатайству которой было вызвано эксперта.

Статья 229 ГПК РФ. Содержание протокола

Новая редакция Ст. 229 ГПК РФ

1. Протокол судебного заседания или совершенного вне судебного заседания отдельного процессуального действия должен отражать все существенные сведения о разбирательстве дела или совершении отдельного процессуального действия.

2. В протоколе судебного заседания указываются:

1) дата и место судебного заседания;

2) время начала и окончания судебного заседания;

3) наименование суда, рассматривающего дело, состав суда и секретарь судебного заседания;

4) наименование дела;

5) сведения о явке лиц, участвующих в деле, их представителей, свидетелей, экспертов, специалистов, переводчиков;

6) сведения о разъяснении лицам, участвующим в деле, их представителям, свидетелям, экспертам, специалистам, переводчикам их процессуальных прав и обязанностей;

7) распоряжения председательствующего и вынесенные судом в зале судебного заседания определения;

8) заявления, ходатайства и объяснения лиц, участвующих в деле, их представителей;

9) показания свидетелей, разъяснения экспертами своих заключений, консультации и пояснения специалистов;

10) сведения об оглашении письменных доказательств, данные осмотра вещественных доказательств, прослушивания аудиозаписей, просмотра видеозаписей;

11) содержание заключений прокурора и представителей государственных органов, органов местного самоуправления;

12) содержание судебных прений;

13) сведения об оглашении и о разъяснении содержания решения суда и определений суда, разъяснении порядка и срока их обжалования;

14) сведения о разъяснении лицам, участвующим в деле, их прав на ознакомление с протоколом и подачу на него замечаний;

14.1) сведения об использовании средств аудио-, видеозаписи, систем видеоконференц-связи и (или) иных технических средств, а также о проведении кино- и фотосъемки, видеозаписи, трансляции судебного заседания по радио, телевидению и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в ходе судебного заседания. При проведении трансляции судебного заседания указывается также наименование средства массовой информации или сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», посредством которых осуществлялась трансляция;

15) дата составления протокола.

3. В протоколе судебного заседания по делу, рассмотренному мировым судьей, дополнительно указываются сведения о разъяснении лицам, участвующим в деле, их представителям права подать заявление о составлении мотивированного решения суда.

Комментарий к Статье 229 ГПК РФ

1. Согласно общему правилу протокол судебного заседания должен содержать все существенные сведения. Существенность того или иного сведения определяется по каждому гражданскому делу.

2. Однако в ч. 2 ст. 229 ГПК РФ указан перечень сведений, которые должны всегда отражаться в протоколе.

Протокол судебного заседания является одним из основных процессуальных документов и должен быть изложен полно, четко, в той последовательности, в которой проводится судебное разбирательство. В протоколе должны быть отражены заявление истца об изменении им предмета или основания иска, заявление об отказе от иска, заявление ответчика о признании иска, а также о заключении мирового соглашения, которые подписываются соответственно истцом, ответчиком или обеими сторонами, а если такие заявления представлены в письменной форме, они приобщаются к делу, о чем указывается в протоколе судебного заседания. Признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, также заносится в протокол судебного заседания (ч. 2 ст. 68 ГПК РФ). Занесению в протокол судебного заседания подлежат сделанные переводчиком замечания по поводу правильности перевода (ч. 3 ст. 162 ГПК РФ), возражения кого-либо из участников процесса относительно действий председательствующего (ч. 2 ст. 156 ГПК РФ).

Существенными сведениями, подлежащими занесению в протокол судебного заседания, являются действия по оформлению полномочий представителя (ч. 6 ст. 53 ГПК РФ). В делах о расторжении брака в протоколе должны быть отражены действия суда по примирению супругов. По делам об усыновлении согласие на усыновление, данное родителем в суде, должно быть зафиксировано в протоколе и подписано им лично (п. 9 Постановления Пленума ВС РФ от 20.04.2006 N 8).

При разрешении несложных вопросов суд может выносить определения, не удаляясь в совещательную комнату. Такие определения заносятся в протокол судебного заседания (ч. 2 ст. 224 ГПК РФ).

По любому гражданскому делу существенными являются сведения о разъяснении лицам, участвующим в деле, их прав на ознакомление с протоколом и подачу на него замечаний, и дата составления протокола. При этом датой составления протокола следует считать дату его подписания, что имеет большое значение для исчисления срока на подачу замечаний на протокол судебного заседания.

Согласно п. 17 Постановления Пленума ВС РФ от 26.06.2008 N 13 протокол судебного заседания должен также отражать: сведения о лицах, явившихся в судебное заседание (ст. 161, 169 ГПК РФ); сведения о разъяснении экспертам, переводчикам и специалистам их прав и обязанностей (ст. 85, 162, 171, 188 ГПК РФ); последовательность исследования доказательств (ст. 175 ГПК РФ); изложение вопросов, заданных судом и лицами, участвующими в деле, и полученных на них ответов; данные об оглашении показаний отсутствующих лиц, исследовании письменных доказательств, которые были представлены для обозрения; сведения о воспроизведении аудио- или видеозаписи и ее исследовании, оглашении и разъяснении содержания решения и определений суда, разъяснении порядка и срока их обжалования; сведения о том, когда лица, участвующие в деле, и их представители могут ознакомиться с мотивированным решением.

Неотъемлемой частью протокола являются также и приобщенные к нему документы (например, подписка свидетеля о разъяснении ему прав и обязанностей и предупреждении об ответственности — ч. 1 ст. 176 ГПК РФ).

3. В ч. 3 ст. 229 ГПК РФ указаны существенные сведения, которые должны отражаться в протоколе судебного заседания по делу, рассмотренному только мировым судьей. К ним относятся сведения о разъяснении лицам, участвующим в деле, их представителям права подать заявление о составлении мотивированного решения суда. Из содержания данной нормы можно сделать вывод об обязательности указания таких сведений в протоколе судебного заседания по любому гражданскому делу, рассмотренному мировым судьей. Однако ч. 3 ст. 199 ГПК РФ предоставляет мировому судье право не составлять мотивированное решение по рассмотренному им делу. Следовательно, мировой судья может вынести мотивированное решение, не воспользовавшись таким правом, что исключает необходимость указания в протоколе судебного заседания на разъяснение лицам, участвующим в деле, их представителям права подать заявление о составлении мотивированного решения суда. В частности, несогласие суда с заключением эксперта должно быть мотивировано (ч. 3 ст. 86, ч. 2 ст. 187 ГПК РФ), что требует составления мотивированного решения и от мирового судьи.

Указание сведений о разъяснении лицам, участвующим в деле, их представителям права подать заявление о составлении мотивированного решения суда является обязательным тогда, когда мировой судья не составлял мотивированное решение. В этом случае в протоколе судебного заседания должны отражаться не только сведения о разъяснении права на подачу заявления о составлении мотивированного решения, но и разъяснении порядка и сроков реализации такого права (см. комментарий к ч. 4 ст. 199 ГПК РФ).

Другой комментарий к Ст. 229 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации

1. Комментируемая статья содержит требование, согласно которому все существенные сведения о разбирательстве дела или совершении отдельного процессуального действия подлежат внесению в протокол.

Во избежание возможных недоразумений, конфликтов, в целях обеспечения единообразия судебной практики и др. законодатель в настоящей статье установил перечень сведений, подлежащих отражению в протоколе в обязательном порядке. Отсутствие перечисленных в ч. 2 комментируемой статьи сведений или их неполное отражение либо искажение может стать основанием для принесения замечаний на протокол.

2. Протокол как основной процессуальный документ должен быть изложен полно, четко с точки зрения его прочтения, в той последовательности, в которой проводится судебное заседание, и, в частности, должен отражать (см. п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26 июня 2008 г. N 13 «О применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции»):

— сведения о лицах, явившихся в судебное заседание (ст. ст. 161, 169 ГПК);

— сведения о разъяснении экспертам, переводчикам и специалистам их прав и обязанностей (ст. ст. 85, 162, 171, 188 ГПК);

— последовательность исследования доказательств (ст. 175 ГПК);

— вопросы, заданные судом и лицами, участвующими в деле, и полученные на них ответы;

— данные об оглашении показаний отсутствующих лиц, исследовании письменных доказательств, которые были представлены для обозрения;

— сведения о воспроизведении аудио- или видеозаписи и ее исследовании, об оглашении и разъяснении содержания решения и определений суда, о разъяснении порядка и срока их обжалования;

— сведения о том, когда лица, участвующие в деле, и их представители могут ознакомиться с мотивированным решением, о разъяснении лицам, участвующим в деле, их прав на ознакомление с протоколом и подачу на него замечаний и о выполнении иных действий.

Статья 229. Содержание протокола

СТ 229 ГПК РФ

1. Протокол судебного заседания или совершенного вне судебного заседания отдельного процессуального действия должен отражать все существенные сведения о разбирательстве дела или совершении отдельного процессуального действия.

2. В протоколе судебного заседания указываются:

1) дата и место судебного заседания;

2) время начала и окончания судебного заседания;

3) наименование суда, рассматривающего дело, состав суда и секретарь судебного заседания;

4) наименование дела;

5) сведения о явке лиц, участвующих в деле, их представителей, свидетелей, экспертов, специалистов, переводчиков;

6) сведения о разъяснении лицам, участвующим в деле, их представителям, свидетелям, экспертам, специалистам, переводчикам их процессуальных прав и обязанностей;

7) распоряжения председательствующего и вынесенные судом в зале судебного заседания определения;

8) заявления, ходатайства и объяснения лиц, участвующих в деле, их представителей;

9) показания свидетелей, разъяснения экспертами своих заключений, консультации и пояснения специалистов;

10) сведения об оглашении письменных доказательств, данные осмотра вещественных доказательств, прослушивания аудиозаписей, просмотра видеозаписей;

11) содержание заключений прокурора и представителей государственных органов, органов местного самоуправления;

12) содержание судебных прений;

13) сведения об оглашении и о разъяснении содержания решения суда и определений суда, разъяснении порядка и срока их обжалования;

14) сведения о разъяснении лицам, участвующим в деле, их прав на ознакомление с протоколом и подачу на него замечаний;

14.1) сведения об использовании средств аудио-, видеозаписи, систем видеоконференц-связи и (или) иных технических средств, а также о проведении кино- и фотосъемки, видеозаписи, трансляции судебного заседания по радио, телевидению и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в ходе судебного заседания. При проведении трансляции судебного заседания указывается также наименование средства массовой информации или сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», посредством которых осуществлялась трансляция;

15) дата составления протокола.

3. В протоколе судебного заседания по делу, рассмотренному мировым судьей, дополнительно указываются сведения о разъяснении лицам, участвующим в деле, их представителям права подать заявление о составлении мотивированного решения суда.

Комментарий к Статье 229 Гражданского процессуального кодекса

Комментируемая статья устанавливает требования к структуре и содержанию протокола судебного заседания.

В силу ч. 1 комментируемой статьи протокол судебного заседания или совершенного вне судебного заседания отдельного процессуального действия должен отражать все существенные сведения о разбирательстве дела или совершении отдельного процессуального действия.

В протоколе судебного заседания должны быть указаны:

— дата и место судебного заседания;

— время начала и окончания судебного заседания;

— наименование суда, рассматривающего дело, состав суда и секретарь судебного заседания;

— сведения о явке лиц, участвующих в деле, их представителей, свидетелей, экспертов, специалистов, переводчиков;

— сведения о разъяснении лицам, участвующим в деле, их представителям, свидетелям, экспертам, специалистам, переводчикам их процессуальных прав и обязанностей;

— распоряжения председательствующего и вынесенные судом в зале судебного заседания определения;

— заявления, ходатайства и объяснения лиц, участвующих в деле, их представителей;

— показания свидетелей, разъяснения экспертами своих заключений, консультации и пояснения специалистов;

— сведения об оглашении письменных доказательств, данные осмотра вещественных доказательств, прослушивания аудиозаписей, просмотра видеозаписей;

— содержание заключений прокурора и представителей государственных органов, органов местного самоуправления;

— содержание судебных прений;

— сведения об оглашении и о разъяснении содержания решения суда и определений суда, разъяснении порядка и срока их обжалования;

— сведения о разъяснении лицам, участвующим в деле, их прав на ознакомление с протоколом и подачу на него замечаний;

— сведения об использовании средств аудио-, видеозаписи, систем видеоконференц-связи и (или) иных технических средств в ходе судебного заседания;

— дата составления протокола (ч. 2).

В протоколе судебного заседания по делу, рассмотренному мировым судьей, дополнительно указываются сведения о разъяснении лицам, участвующим в деле, их представителям права подать заявление о составлении мотивированного решения суда (ч. 3).

Согласно разъяснениям, данным в п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26 июня 2008 г. N 13 «О применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции» (ред. от 9 февраля 2012 г.), протокол судебного заседания является одним из основных процессуальных документов, он должен быть изложен полно, четко с точки зрения его прочтения, в той последовательности, в которой проводится судебное разбирательство, и, в частности, должен отражать: сведения о лицах, явившихся в судебное заседание (ст. ст. 161, 169 ГПК РФ); сведения о разъяснении экспертам, переводчикам и специалистам их прав и обязанностей (ст. ст. 5, 162, 171, 188 ГПК РФ); последовательность исследования доказательств (ст. 175 ГПК РФ); изложение вопросов, заданных судом и лицами, участвующими в деле, и полученных на них ответов; данные об оглашении показаний отсутствующих лиц, исследовании письменных доказательств, которые были представлены для обозрения; сведения о воспроизведении аудио- или видеозаписи и ее исследовании, оглашении и разъяснении содержания решения и определений суда, разъяснении порядка и срока их обжалования; сведения о том, когда лица, участвующие в деле, и их представители могут ознакомиться с мотивированным решением, о разъяснении лицам, участвующим в деле, их прав на ознакомление с протоколом и подачу на него замечаний и о выполнении иных действий .
———————————
Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. N 10.