Коап статья 326 327

Содержание:

Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Науково-практичний коментар.

Стаття 326. Виконання постанови про застосування адміністративного арешту

Постанова районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду (судді) про застосування адміністративного арешту виконується негайно після її винесення.

Коментар:

Адміністративний арешт установлюється і застосовується лише у виняткових випадках за окремі види адміністративних правопорушень. Він є найбільш суворим з усіх видів адміністративних стягнень. Це стягнення використовується тільки в альтернативних санкціях (наприклад, ст. 44, ст. 173, ч. З ст. 178, ст. 185, ст. 185і, ч. 1 ст. 1853 КпАП). Призначається адміністративний арешт тільки судом (суддею) на термін до 15 діб. Не можна його застосовувати:

1) до вагітних жінок;

2) жінок, що мають дітей віком до 12 років;

3) до осіб, які не досягли 18 років;

4) до інвалідів першої і другої груп.

Постанова, винесена судом (суддею), виконується негайно після її винесення. Виконують її органи внутрішніх справ. Постанова районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду (судді) є остаточною і оскарженню не підлягає, за винятком випадків, передбачених законами України. Особа, щодо якої розглядається справа, повинна бути обов’язково присутньою. В іншому випадку, ОВС здійснюють примусове доставлення особи, що оформляється або рапортом працівника ОВС, або протоколом, або відповідною постановою.

ОВС (міліція) діють на підставі закону України «Про міліцію» від 20.12.1990 р. та інших нормативно-правових актів. Одним із основних завдань міліції є: охорона і забезпечення громадського порядку і адміністративних стягнень; запобігання правопорушенням та їх припинення. До складу місцевої міліції входять спеціальні приймальники для осіб, підданих адміністративному арешту. Саме в таких спеціальних приймальниках і відбувається строк адміністративного арешту особи, щодо якої винесена відповідна постанова.

Кодекс РК Об административных правонарушениях
Статья 326. Невыполнение условий природопользования, указанных в экологическом разрешении

1. Невыполнение условий природопользования, указанных в экологическом разрешении, –

влечет штраф на должностных лиц в размере пятнадцати, на субъектов малого предпринимательства – в размере тридцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двухсот месячных расчетных показателей.

2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, –

влекут штраф на должностных лиц в размере тридцати, на субъектов малого предпринимательства – в размере шестидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере ста, на субъектов крупного предпринимательства – в размере пятисот месячных расчетных показателей.

3. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, сопряженные с нанесением особо крупного ущерба окружающей среде, созданием угрозы безопасности жизни и здоровью населения, –

влекут штраф на должностных лиц в размере тридцати, на субъектов малого предпринимательства – в размере шестидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере ста, на субъектов крупного предпринимательства – в размере пятисот месячных расчетных показателей, с приостановлением действия экологического разрешения или без такового.

4. Неустранение физическими и юридическими лицами в установленный срок нарушений, по которым действие экологического разрешения приостановлено, –

влечет лишение экологического разрешения.

Примечание. В случае, если экологическое разрешение выдано природопользователю на несколько производственных объектов, действие экологического разрешения лишается по объекту, по которому природопользователем допущено невыполнение условий природопользования.

Статьи 324, 325, 326, 327 УК РФ — Подделка документов, хищение документов, использование заведомо подложного документа. Комментарии Федерального Судьи / Юргруппа МИП

Приобретение или сбыт официальных документов. Статья 324 УК РФ

Предмет преступления. Понятие официального документа

Предметом преступления являются официальные документы, предоставляющие права или освобождающие от обязанностей, а также государственные награды РФ, РСФСР, СССР. В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 29.12.1994 N 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» под официальным документом понимаются документы, принятые органами законодательной, исполнительной и судебной власти, имеющие обязательный, рекомендательный или информационных характер.

Обязательные признаки официальных документов: а) они должны быть выданы государственными органами власти и управления, органами местного самоуправления либо другими организациями; б) они должны предоставлять права или освобождать от обязанностей; в) они должны удостоверять юридически значимые факты и события и быть надлежаще оформлены.

Состав преступления.

Предметом преступления являются только подлинные официальные документы и государственные награды. Незаконное приобретение или сбыт наград иных государств не образует указанный состав преступления. Объективная сторона преступления состоит в незаконном приобретении (покупка, получение в подарок, находка) либо в незаконном сбыте (продажа, уплата долга) официальных документов либо государственных наград. Способ приобретения или сбыта на квалификацию не влияет. Преступление считается оконченным в момент совершения одного из названных действий. Преступление совершается с прямым умыслом. Лицо осознает общественную опасность незаконного приобретения либо сбыта официальных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, или государственных наград и желает это сделать. Субъект преступления — вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет.

Отличие от подделки документов и других составов

Основное отличие заключается в том, что в статье 324 УК РФ речь идет только о приобретении либо сбыте официальных документов. Ни о какой подделке здесь речи не идет. Ответственность за приобретение или сбыт поддельных предметов преступления наступает по ст. ст. 159 или 327 УК. Незаконное приобретение или сбыт неофициальных документов (личных, документов коммерческих организаций) при наличии указанных в законе признаков может влечь ответственность, например, по ст. ст. 137, 183 УК.

Подделка или сбыт документов. Статья 327 УК РФ

Общее описание

Подделка представляет собой незаконное изменение удостоверения или иного официального документа. Способ подделки не влияет на квалификацию деяния и может быть любым: подчистка, дописка, подделка подписи, заверение поддельной печатью, переклеивание фотографии. Подделка может касаться всего подделываемого документа или его части, например только изменение фамилии в удостоверении. Подделкой признается и полное изготовление фальшивого документа.

Сбытом является отчуждение предмета преступления, при котором изменяется его владелец. Как и при подделке, способ сбыта не имеет значения для состава преступления. Сбыт может быть совершен путем продажи, обмена, дарения, при передаче в уплату долга и пр.

Состав преступления

Основной объект преступления — нормальная деятельность органов государственной власти и управления. Дополнительный объект — права и законные интересы граждан и юридических лиц.

Состав преступления формальный. Преступление окончено с момента подделки в целях использования сбыта указанных в диспозиции статьи предметов или их изготовления.

Субъективная сторона характеризуется виной в виде прямого умысла и специальной целью — использовать или сбыть подделанный или изготовленный предмет преступления.

Субъект преступления общий — вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Подделка документов при регистрации автомобиля

Достаточно часто в следственной практике встречаются случаи подделки документов при продаже либо регистрации автомобиля. Как правило, это подделка паспорта транспортного средства с целью изменения регистрационных данных на автомобиль или сокрытия информации о предыдущих владельцах. Нередко виновные лица подделывают и свидетельство о регистрации автомобиля, где указывают собственником себя. Такие действия влекут уголовную ответственность по статье 327 УК РФ. Если же будет установлено, что подделка документов на автомобиль осуществлялась для получения имущественной выгоды, такие действия подлежат квалификации по указанной статье в совокупности со статьей 159 УК РФ.

Подделка договора купли продажи

Подделка договоров купли продажи происходит, как правило, для получения имущественной выгоды. К примеру, лицо вносит изменения в имеющийся договор купли-продажи и меняет в нем сумму на большую, чем была первоначально. В таком случае налицо покушение на мошеннические действия. Поскольку гражданско-правовые договоры не являются предметов данного преступления, лицо подлежит уголовной ответственности только в том случае, если указанные действия необходимы последнему для совершения другого преступления (например, мошенничества).

Подделка паспорта

Подделка паспорта в последние годы приобрело достаточно большие масштабы. Подделка этого личного документа по своей сути ничем не отличается от подделки других документов и квалифицируется по статье 327 УК РФ. И опять же, если подделка паспорта необходима для незаконного получения кредита, либо для извлечения иной имущественной выгоды, содеянное следует квалифицировать по совокупности преступлений.

Ущерб и сроки давности по ст.ст. 324, 327 УК РФ

Согласно нормам уголовного кодекса, для привлечения виновного лица к уголовной ответственности по ст.ст. 324, 325, 327 УК РФ размер причиненного ущерба значения не имеет, поскольку данные виды преступлений имеют формальный состав. Таким образом, как только виновное лицо совершило одно из действий, входящих в объективную сторону преступления (изготовило поддельный документ, приобрело либо сбыло официальный документ, похитило паспорт и тп), преступление считается оконченным. В то же время, на практике имеют место случаи, когда лицо похищает у потерпевшего документы, в которых находились денежные средства (к примеру, в обложке паспорта либо удостоверения). В таком случае его действия образуют совокупность преступлений – в части хищения документов – по ст.325 УК РФ, в части хищения денежных средств – по ст. 158 УК РФ.

Сроки давности привлечения к уголовной ответственности по указанным статьям УК РФ во всех случаях составляют 2 года с момента совершения преступления, поскольку данные составы относятся к преступлениям небольшой тяжести (максимальное наказание не превышает 3 лет лишения свободы).

Подследственность и подсудность уголовных дел

Уголовные дела об указанных выше преступлениях расследуются органами полиции, а именно – отделом дознания. Исключение составляют случаи, когда обвиняемым либо потерпевшим является должностное лицо. В таких случаях расследование проводится следователями Следственного комитета РФ. Рассматриваются уголовные дела по данной категории преступлений мировыми судьями по месту совершения преступных действий.

Использование заведомо подложного документа

Общее понятие

Использование заведомо подложного документа (ч. 3 ст. 327 УК РФ) является самостоятельным составом преступления. Использование означает, что виновный извлекает или пытается извлечь полезные свойства документа, например поступление на работу с использованием поддельного диплома о высшем образовании, бесплатный проезд на транспорте и др. Использование документа осуществляется в форме его предъявления, вручения, передачи и т.п. Использование заведомо подложного документа считается оконченным преступлением с момента предъявления такового независимо от достижения цели, в связи с которой он был предъявлен.

В ч. 3 ст. 327 УК РФ отсутствует указание на уголовно-правовой запрет использования именно официального документа. Поэтому предметом этого преступления следует признать также личный документ.

Особенности квалификации

Использование заведомо подложного документа лицом, совершившим его подделку, охватывается ч. 1 ст. 327 УК РФ, и дополнительной квалификации по ч. 3 ст. 327 УК РФ не требуется.

Заведомо подложный документ может быть использован и при совершении преступлений различного рода. При этом квалификация деяний осуществляется в зависимости от содержания состава преступления.

Так, например, действия призывника или лица, проходящего альтернативную гражданскую службу, подделавших официальный документ и использовавших его в целях уклонения от призыва на военную службу или увольнения с альтернативной гражданской службы, подлежат квалификации по совокупности преступлений, предусмотренных соответственно ч. ч. 1 или 2 ст. 328 и ч. 1 ст. 327 УК РФ. Если указанные лица лишь использовали заведомо подложный официальный документ, то содеянное следует квалифицировать по ч. ч. 1 или 2 ст. 328 и ч. 3 ст. 327 УК РФ.

Лицо, подделавшее по просьбе призывника или лица, проходящего альтернативную гражданскую службу, официальный документ в целях уклонения от призыва на военную службу или увольнения с альтернативной гражданской службы, подлежит ответственности по ч. 5 ст. 33, ч. ч. 1 или 2 ст. 328 и ч. 1 ст. 327 УК РФ.

Предъявление чужого паспорта

Предъявление чужого паспорта как таковое не влечет уголовной ответственности, если в действиях лица не содержится иного состава преступления. К примеру, если виновное лицо до этого совершило хищение чужого паспорта, тогда в его действиях содержится состав преступления, предусмотренный статьей 325 УК РФ, предусматривающая ответственность за похищение паспорта.

Хищение чужого имущества или приобретение права на него путем обмана или злоупотребления доверием, совершенные с использованием подделанного этим лицом официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, квалифицируются как совокупность преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 327 УК РФ и соответствующей частью ст. 159 УК РФ.

Если лицо подделало официальный документ, однако по независящим от него обстоятельствам фактически не воспользовалось этим документом, содеянное следует квалифицировать по ч. 1 ст. 327 УК РФ. Содеянное должно быть квалифицировано в соответствии с ч. 1 ст. 30 УК РФ как приготовление к мошенничеству, если обстоятельства дела свидетельствуют о том, что умыслом лица охватывалось использование подделанного документа для совершения преступлений, предусмотренных ч. ч. 3 или 4 ст. 159 УК РФ.

В том случае, если лицо использовало изготовленный им самим поддельный документ в целях хищения чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, однако по независящим от него обстоятельствам не смогло изъять имущество потерпевшего либо приобрести право на чужое имущество, содеянное следует квалифицировать как совокупность преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 327, а также ч. 3 ст. 30 УК РФ и в зависимости от обстоятельств конкретного дела — соответствующей частью ст. 159 УК РФ.

Заявление потерпевшего о хищении документов

Основанием для возбуждения уголовного дела о похищении документов является заявление потерпевшего, в котором необходимо подробно изложить обстоятельства произошедшего – где, когда и при каких обстоятельствах была обнаружена пропажа; какой документ был похищен (серия и номер); требование о привлечении к уголовной ответственности виновного лица.

На основании указанного заявления, а также сведений от потерпевшего лица, полученных при его опросе после принятия заявления, органом предварительного расследования принимается решение о возбуждении уголовного дела либо об отказе в этом.

Основания освобождения от уголовной ответственности

Основаниями освобождения от уголовной ответственности по данной категории дел являются примирение с потерпевшим (в случае хищения документов), а также деятельное раскаяние и малозначительность совершенного преступления. Указанные основания являются общими для большинства уголовных дел. Рассмотрим их более подробно.

Деятельное раскаяние предусмотрено статьей 75 УК РФ.

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием возможно только при наличии следующих условий.

Во-первых, данная норма распространяется только на лицо, совершившее одно или несколько преступлений впервые, ни за одно из которых оно ранее не было осуждено либо когда ранее совершенные им деяния не влекут правовых последствий.

Во-вторых, совершенные преступления должны относиться к категории небольшой и средней тяжести.

В-третьих, после совершения преступления виновный должен проявить деятельное раскаяние, т.е. совершить какие-либо активные позитивные действия, примерный перечень которых приведен в ст. 75 УК. К ним относятся: явка с повинной; способствование самого правонарушителя раскрытию совершенного им преступления; добровольное возмещение причиненного ущерба; иным образом заглаживание вреда, причиненного в результате преступления (устранение своим трудом причиненных физических разрушений или повреждений; заглаживание причиненного морального вреда: принесение извинений за нанесенное оскорбление, опровержение ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию и т.п.).

Заглаживание причиненного преступлением вреда иным образом — это обобщающая формулировка, которая может охватывать действия самого различного фактического содержания.

Примирение с потерпевшим по уголовному делу предусмотрено в УК статьей 76.

Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим возможно только при наличии следующих условий: деяние должно быть совершено впервые; небольшой или средней тяжести; обвиняемый или подозреваемый обязан загладить вред, причиненный преступлением и примириться с потерпевшим.

В зависимости от того, какой вред причинен (моральный, материальный или физический), заглаживание вреда может выражаться в разных формах. Если вред причинен:

  • — моральный, то, как правило, достаточно его загладить искренним раскаянием о содеянном и просьбой к потерпевшему простить совершенное преступное деяние. Вместе с тем иногда этого бывает недостаточно, и потерпевший удовлетворяется только публичными извинениями виновного, сделанными в определенной форме для широкого круга лиц;
  • — материальный, то он заглаживается реальным возмещением в денежной или иной форме (например, путем починки испорченной вещи, предоставления другой вещи взамен поврежденной и т.п.);
  • — физический, то вред может быть заглажен представлением разного рода медицинских услуг потерпевшему за счет виновного, но часто возмещается и путем денежной компенсации, сумма которой определяется по согласованию между потерпевшим и лицом, совершившим преступление.

Только все четыре условия в совокупности образуют основание для освобождения лица, совершившего преступление, от уголовной ответственности в силу примирения его с потерпевшим. Под ним понимается нецелесообразность привлечения к уголовной ответственности лица, совершившего преступление.

Отличие от смежных составов. Совокупность преступлений

Хищение лицом чужого имущества или приобретение права на него путем обмана или злоупотребления доверием, совершенные с использованием изготовленного другим лицом поддельного официального документа, полностью охватываются составом мошенничества и не требуют дополнительной квалификации по ст. 327 УК РФ.

В тех случаях, когда лицо в целях уклонения от уплаты налогов и (или) сборов осуществляет подделку официальных документов организации, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, а также штампов, печатей, бланков, содеянное им при наличии к тому оснований влечет уголовную ответственность по совокупности преступлений, предусмотренных ст. ст. 198 или 199 и ст. 327 УК РФ.

Если подделка официального документа является приготовлением к совершению хищения, например мошенничества, деяние следует квалифицировать по ч. 1 ст. 30, ст. 159 УК РФ. Подделка официального документа должностным лицом или государственным служащим или служащим органов местного самоуправления, не являющимися должностными лицами, при наличии соответствующих признаков может быть квалифицирована по ст. 292 УК РФ как служебный подлог.

В отдельных случаях наличие состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ, определяется на практике исходя из целевого назначения использования поддельного документа.

Так, по делу Б.М. было установлено, что он изготовил поддельный вексель не для последующей его реализации как ценной бумаги, а для вложения в материалы уголовного дела вместо имевшегося там векселя.

При таких обстоятельствах действия Б.М. были переквалифицированы с ч. 2 ст. 186 УК РФ на ч. 1 ст. 327 УК РФ как подделка официального документа, предоставляющего права, в целях его использования в качестве такового, а не в качестве средства платежа.

Статья 327 УПК РФ. Подготовительная часть судебного заседания (действующая редакция)

1. Подготовительная часть судебного заседания с участием присяжных заседателей проводится в порядке, установленном главой 36 настоящего Кодекса, с учетом требований настоящей статьи.

2. После доклада о явке сторон и других участников уголовного судопроизводства секретарь судебного заседания или помощник судьи докладывает о явке кандидатов в присяжные заседатели.

3. Если в судебное заседание верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда явилось менее четырнадцати кандидатов в присяжные заседатели, а в судебное заседание районного суда, гарнизонного военного суда — менее двенадцати кандидатов в присяжные заседатели, председательствующий дает распоряжение о дополнительном вызове в суд кандидатов в присяжные заседатели.

4. Списки кандидатов в присяжные заседатели, явившихся в судебное заседание, без указания их домашнего адреса вручаются сторонам.

5. Разъясняя права сторонам, председательствующий помимо прав, предусмотренных соответствующими статьями части первой настоящего Кодекса, должен разъяснить им:

1) право заявить мотивированный отвод присяжному заседателю;

2) право подсудимого или его защитника, государственного обвинителя на немотивированный отвод присяжного заседателя, который может быть заявлен каждым из участников;

3) иные права, предусмотренные настоящей главой, а также юридические последствия неиспользования таких прав.

  • URL
  • HTML
  • BB-код
  • Текст

Комментарий к ст. 327 УПК РФ

1. Мотивированный отвод присяжному заседателю (п. 1 ч. 5 данной статьи) может быть заявлен государственным обвинителем, а также потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком и их представителями, подсудимым и его защитником. Следует иметь в виду, что в ст. ст. 327 — 328 прямо не говорится о том, что мотивированный отвод может быть заявлен лишь по основаниям ст. 61, где, в частности, указаны обстоятельства, исключающие участие судей в производстве по уголовному делу. В ст. 61 присяжные заседатели как объекты такого отвода также не упоминаются. Столь существенное изменение не может быть пробелом в законодательном регулировании оснований для отвода присяжных заседателей. Представляется, что основания для мотивированного отвода присяжных определяются общей нормой о том, что от исполнения обязанностей присяжного заседателя по конкретному делу освобождается всякий, чья объективность вызывает обоснованные сомнения вследствие оказанного на это лицо незаконного воздействия, наличия у него предвзятого мнения, знания им обстоятельств дела из непроцессуальных источников, а также по другим причинам (см. об этом п. 2 ком. к ст. 326). При разрешении ходатайства об отводе председательствующий оценивает основательность указанных стороной мотивов по внутреннему убеждению. Мотивированный отвод присяжному заседателю может быть заявлен до формирования коллегии присяжных заседателей. В ходе дальнейшего судебного заседания заявление об отводе допускается лишь в случае, когда основание для него ранее не было известно стороне (ч. 2 ст. 64).

2. Немотивированный отвод имеет целью устранение кандидатов в присяжные заседатели, которые, по мнению заявителя отвода, могут оказаться тенденциозными даже при отсутствии конкретных фактов предвзятости, которые в ином случае могли бы быть указаны участником судебного разбирательства в качестве мотивов для отвода. Причинами для немотивированного отвода могут быть, например, общие соображения, касающиеся психологических особенностей того или иного из присяжных либо целой социальной группы, к которой он принадлежит и которая проявляет более или менее однородные взгляды по вопросам, касающимся и данного дела.

Немотивированный отвод может быть заявлен не всеми участниками, входящими в состав сторон, а только подсудимым, защитником и государственным обвинителем, которые не указывают оснований для такого отвода. Под выражением «немотивированный отвод присяжному заседателю может быть заявлен каждым из участников дважды» (пункт 2 части 5), на наш взгляд, следует понимать право каждой из сторон заявить такой отвод лишь двум кандидатам в присяжные заседатели. О порядке заявления немотивированных отводов см. ком. к ст. 328.

3. По смыслу ч. 1 ст. 328 подготовительная часть судебного заседания проводится в отсутствие кандидатов в присяжные заседатели.

Кодекс Украины об административных правонарушениях. ст. ст. 213-330

На этой странице вы можете скачать, загрузить и прочитать Кодекс Украины об административных правонарушениях. ст. ст. 213-330. Загрузить Кодекс Украины об административных правонарушениях. ст. ст. 213-330. Ознакомиться с содержанием кодекса можно на этой странице ниже.

Кодекс Украины об административных правонарушениях

Раздел III. ОРГАНЫ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ РАССМАТРИВАТЬ ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 5

Глава 16 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 5

Статья 213. Органы (должностные лица), уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях 5

Статья 214. Размежевание компетенции органов, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях 6

Статья 215. Порядок образования коллегиальных органов, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях 6

Статья 216. Правомочность заседаний коллегиальных органов 6

Статья 217. Полномочие должностных лиц, которые рассматривают дела об административных правонарушениях 6

Глава 17 ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 7

Статья 218. Административные комиссии 7

Статья 219. Исполнительные комитеты сельских, поселковых, городских советов 8

Статья 220. (Статья 220 исключена на основании Закона N 244/ 94-ВР от 15.11.94) Комиссии в делах несовершеннолетних 8

Статья 221. Районные, районные в городе, городские или міськрайонні суды (судьи) 8

Статья 222. Органы внутренних дел (милиция) 9

Статья 222-1. Органы Государственной пограничной службы Украины 10

Статья 223. Органы государственного пожарного надзора 11

Статья 224. Органы железнодорожного транспорта 11

Статья 225. Органы морского и речного транспорта 12

Статья 228. Органы воздушного транспорта 13

Статья 229. Органы автомобильного транспорта и электротранспорта 14

Статья 230. (Статья 230 исключена на основании Закона N 8/ 95-ВР от 19.01.95) Правовые и технические инспектора работы профессиональных союзов 14

Статья 230-1. Органы специально уполномоченного органа исполнительной власти из государственного надзора за соблюдением законодательства о работе 15

Статья 231. Органы специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти из надзора за охраной труда 15

Статья 231-1. Органы государственного геологического контроля 16

Статья 232. (Статья 232 исключена на основании Закона N 8/ 95-ВР от 19.01.95) Органы держатоменергонагляду 16

Статья 234-1. Органы государственной контрольно-ревизионной службы в Украине 17

Статья 234-2. Органы государственной налоговой службы Украины 17

Статья 234-3. Национальный банк Украины 17

Статья 235. Военные комиссариаты 18

Статья 235-1. Военная инспекция безопасности дорожного движения Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины 18

Статья 236. Органы, учреждения и учреждения государственной санитарно-эпидемиологической службы 19

Статья 237. (Статью 237 исключено на основании Закона N 352-XIV от 23.12.98) Медицинские службы Министерства обороны СССР, Министерства внутренних дел СССР и Комитета государственной безопасности СССР, которые осуществляют санитарный надзор 19

Статья 238. Органы государственного ветеринарного контроля 20

Статья 238-1. Органы земельных ресурсов 21

Статья 238-2. Органы государственной службы из карантина растений 21

Статья 238-3. Органы государственного контроля в области семеноводства и розсадництва 21

Статья 238-4. Специально уполномоченные органы исполнительной власти в сфере защиты растений 22

Статья 239. Специально уполномоченные органы исполнительной власти в областях водного хозяйства, геологии и использование недр 22

Статья 240. Органы рыбоохраны 23

Статья 241. Органы лесного хозяйства 23

Статья 242. Органы охотничьего хозяйства 24

Статья 242-1. Органы специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти в области экологии и природных ресурсов Украины 25

Статья 243. Органы Национальной комиссии по вопросам регулирования связи и Администрации связи и радиочастот Украины 25

Статья 244. Органы держсільтехнагляду 26

Статья 244-1. Органы, которые осуществляют государственный пробирный контроль 26

Статья 244-2. Органы Пенсионного фонда Украины 26

Статья 244-3. Органы государственной статистики 27

Статья 244-4. Органы исполнительной власти в сфере защиты прав потребителей 27

Статья 244-5. Органы государственного контроля по ценам 27

Статья 244-6. Инспекции государственного архитектурно-строительного контроля 28

Статья 244-7. Органы исполнительной власти в сфере стандартизации, метрологии и сертификации 28

Статья 244-8. Органы государственного контроля качества лечебных средств 28

Статья 244-9. Органы Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы 29

Статья 244-10. Органы Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины 29

Статья 244-11. Органы Фонда социального страхования из временной потери трудоспособности 29

Статья 244-12. Органы государственного регулирования ядерной и радиационной безопасности 29

Статья 244-13. Органы Государственной инспекции из энергетического надзора за режимами потребления электрической и тепловой энергии 30

Статья 244-14. Органы Государственной инспекции из эксплуатации электрических станций и сетей 30

Статья 244-15. Национальная комиссия регулирования электроэнергетики Украины 30

Раздел IV. ПРОВЕДЕНИЕ В ДЕЛАХ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 31

Глава 18 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 31

Статья 245. Задача проведения в делах об административных правонарушениях 31

Статья 246. Порядок проведения в делах об административных правонарушениях 31

Статья 247. Обстоятельства, которые исключают проведение в деле об административном правонарушении 31

Статья 248. Рассмотрение дела об административном правонарушении на началах равенства граждан 32

Статья 249. Открытое рассмотрение дела об административном правонарушении 32

Статья 250. Прокурорский надзор за выполнением законов при проведении в делах об административных правонарушениях 32

Статья 251. Доказательства 32

Статья 252. Оценка доказательств 32

Статья 253. Передача материалов прокурору, органа досудового следствия или дознание 33

Глава 19 ПРОТОКОЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ 33

Статья 254. Составление протокола об административном правонарушении 33

Статья 255. Лица, которые имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях 33

Статья 256. Содержание протокола об административном правонарушении 37

Статья 257. Послание протокола 37

Статья 258. Случаи, когда протокол об административном правонарушении не составляется 38

Статья 259. Доставлення нарушителя 38

Глава 20 АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗАДЕРЖАНИЕ. ЛИЧНЫЙ ОБЗОР. ОБЗОР ВЕЩЕЙ И ИЗЪЯТИЕ ВЕЩЕЙ И ДОКУМЕНТОВ 39

Статья 260. Мероприятия обеспечения проведения в делах об административных правонарушениях 39

Статья 261. Административное задержание 39

Статья 262. Органы (должностные лица), правомочны осуществлять административное задержание 40

Статья 263. Сроки административного задержания 41

Статья 264. Личный обзор и обзор вещей 42

Статья 265. Изъятие вещей и документов 42

Статья 266. Отстранение водителей от управления транспортными средствами, речными и маломерными судами и обзор на состояние опьянения 43

Статья 267. Обжалование административного задержания, обзора и изъятие вещей и документов 43

Глава 21 ЛИЦА, КОТОРЫЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В ПРОВЕДЕНИИ В ДЕЛЕ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ 44

Статья 268. Права лица, которое привлекает к административной ответственности 44

Статья 269. Потерпевший 44

Статья 270. Законные представители 44

Статья 271. Защитник 45

Статья 272. Свидетель 45

Статья 273. Эксперт 45

Статья 274. Переводчик 45

Статья 275. Возмещение расходов потерпевшим, свидетелям, экспертам и переводчикам 45

Глава 22 РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ 46

Статья 276. Место рассмотрения дела об административном правонарушении 46

Статья 277. Сроки рассмотрения дел об административных правонарушениях 46

Статья 278. Подготовка к рассмотрению дела об административном правонарушении 46

Статья 279. Порядок рассмотрения дела об административном правонарушении 47

Статья 280. Обстоятельства, которые подлежат выяснению при рассмотрении дела об административном правонарушении 47

Статья 281. Протокол заседания коллегиального органа по делу об административном правонарушении 47

Статья 282. Предложения об устранении причин и условий, которые оказывали содействие совершению административных правонарушений 47

Глава 23 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ 48

Статья 283. Содержание постановления по делу об административном правонарушении 48

Статья 284. Виды постановлений по делу об административном правонарушении 48

Статья 285. Объявление постановления по делу об административном правонарушении и вручении копии постановления 49

Статья 286. Доведение постановления о наложении административного взыскания к сведению общественности 49

Глава 24 ОБЖАЛОВАНИЕ И ОПРОТЕСТОВАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ 49

Статья 287. Право обжалования постановления по делу об административном правонарушении 49

Статья 288. Порядок обжалования постановления по делу об административном правонарушении 50

Статья 289. Срок обжалования постановления по делу об административном правонарушении 50

Статья 290. Опротестование постановления по делу об административном правонарушении 50

Статья 291. Остановка выполнения постановления в связи с представлением жалобы или принесением протеста 50

Статья 292. Срок рассмотрения жалобы и протеста на постановление по делу об административном правонарушении 51

Статья 293. Рассмотрение жалобы и протеста на постановление по делу об административном правонарушении 51

Статья 294. Полномочие судьи, начальника органа внутренних дел, главы вышестоящего суда и начальника вышестоящего органа внутренних дел относительно пересмотра дела 51

Статья 295. Послание копии решения по жалобе или протесту на постановление 52

Статья 296. Следствия отмены постановления с закрытием дела об административном правонарушении 52

Статья 297. Опротестование решения по жалобе 52

Раздел V. ВЫПОЛНЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ О НАЛОЖЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ВЗЫСКАНИЙ 52

Глава 25 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 52

Статья 298. Обязательность постановления о наложении административного взыскания 52

Статья 299. Обращение постановления к выполнению 52

Статья 300. Порядок выполнения постановления о наложении административного взыскания 53

Статья 301. Отсрочка выполнения постановления о наложении административного взыскания 53

Статья 302. Прекращение выполнения постановления о наложении административного взыскания 53

Статья 303. Давность выполнения постановлений о наложении административных взысканий 53

Статья 304. Решение вопросов, связанных с выполнением постановления 54

Статья 305. Контроль за выполнением постановления о наложении административного взыскания 54

Глава 26 ПРОВЕДЕНИЕ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ВЫНЕСЕНИИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 54

Статья 306. Порядок выполнения постановления о вынесении предупреждения 54

Глава 27 ПРОВЕДЕНИЕ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О НАЛОЖЕНИИ ШТРАФА 54

Статья 307. Сроки и порядок выполнения постановления о наложении штрафа 54

Статья 308. Принудительное выполнение постановления о взыскании штрафа 55

Статья 309. Выполнение постановления о наложении штрафа, который взимается на месте совершения административного правонарушения 55

Статья 310. Истечение проведения по выполнению постановления о наложении штрафа 55

Глава 28 ПРОВЕДЕНИЕ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОБ ОПЛАТНОМ ИЗЪЯТИИ ПРЕДМЕТА 55

Статья 311. Органы, которые выполняют постановления об оплатном изъятии предмета 55

Статья 312. Выполнение постановления об оплатном изъятии предмета 55

Глава 29 ПРОВЕДЕНИЕ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О КОНФИСКАЦИИ ПРЕДМЕТА, ДЕНЕГ 56

Статья 313. Органы, которые выполняют постановления о конфискации предмета, денег 56

Статья 314. Порядок выполнения постановления о конфискации предмета, денег 56

Статья 315. Порядок реализации конфискованных предметов, денег 56

Статья 316. Истечение проведения по выполнению постановления о конфискации предмета, денег 56

Глава 30 ПРОВЕДЕНИЕ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ЛИШЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРАВА 57

Статья 317. Органы, которые выполняют постановление о лишении специального права 57

Статья 318. Порядок выполнения постановления о лишении права управления транспортным средством, речным или маломерным судном 57

Статья 319. Порядок выполнения постановления о лишении права охоты 57

Статья 320. Основание и порядок сокращения срока лишения специального права 57

Статья 321. Исчисление сроков лишения специального права 58

Глава 31 ПРОВЕДЕНИЕ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ ИСПРАВИМЫХ РАБОТ 58

Статья 322. Выполнение постановления о применении исправимых работ 58

Статья 323. Исчисление срока отбытия исправимых работ 58

Статья 324. Обязанности владельца предприятия, учреждения, организации или уполномоченного им органа по месту отбытия нарушителем исправимых работ 58

Статья 325. Следствия уклонения лица от отбытия исправимых работ, примененных за совершение мелкого хулиганства 59

Глава 32 ПРОВЕДЕНИЕ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО АРЕСТА 59

Статья 326. Выполнение постановления о применении административного ареста 59

Статья 327. Порядок отбытия административного ареста 59

Статья 328. Трудовое использование лиц, подвергнутых административному аресту 59

Глава 33 ПРОВЕДЕНИЕ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЯ В ЧАСТИ ВОЗМЕЩЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОГО ВРЕДА 60

Статья 329. Порядок и срок выполнения постановления в части возмещения имущественного вреда 60

Статья 330. Следствия невыполнения постановления в части возмещения имущественного вреда 60