Наказ моу 360

Військова освіта в Україні та особливості прийому громадян на перший курс

Методичні рекомендації щодо прийому слухачів, курсантів (студентів) на навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів у 2015 році для підготовки на посади осіб офіцерського, сержантського та старшинського складу

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» (№ 1556-VII від 01.07.2014), наказу Міністерства освіти і науки України 15.10.2014 № 1172 «Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2015 році», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.11.2014 за № 1390/26167 (далі — Умови прийому), наказу Міністра оборони України від 05.06.2014 № 360 «Про затвердження Інструкції про організацію та проведення військово-професійної орієнтації молоді та прийому до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 2014 року за № 704/25481, наказу Міністра оборони України від 05.01.2015 № 4 «Про затвердження Особливостей прийому на навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів у 2015 році для підготовки військових фахівців тактичного рівня», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 січня 2015 року за № 74/26519 прийом осіб на навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів (далі — ВВНЗ (ВНП ВНЗ) здійснюється на конкурсній основі згідно з правилами прийому на навчання до ВВНЗ (ВНП ВНЗ) ( далі — Правила прийому).

Правила прийому затверджуються керівником ВВНЗ (ректором ВНЗ до складу якого входить ВНП ВНЗ) та погоджуються директором Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України.

Відповідно до п.5 статті 44 Закону України «Про вищу освіту» Правилами прийому встановлюється:

пререлік та кількість сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, рівень складності (базовий або поглиблений) завдань зовнішнього незалежного оцінювання, результати виконання яких використовуються для обрахування конкурсного балу, вага кожного з яких має становити не менше 20 відсотків конкурсного балу;

вага середнього балу документа про повну середню освіту, що має становити від 0 до 10 відсотків конкурсного балу;

вага балу за конкурс творчих або фізичних здібностей (у разі його проведення), що має становити не більш як 25 відсотків конкурсного балу;

вага балу за особливі успіхи (призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів; призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук України) та/або за успішне закінчення підготовчих курсів ВВНЗ (ВНП ВНЗ), обсяг навчальних годин яких складає не менше 150 аудиторних годин та термін навчання — не менше трьох місяців, для вступу до цього ВВНЗ (ВНП ВНЗ) на інженерно-технічні спеціальності, що може становити від 0 до 5 відсотків конкурсного балу.

У Правилах прийому обов’язково вказується:

перелік акредитованих та не акредитованих освітніх програм, за якими здійснюється прийом на кожний рівень вищої освіти;

порядок проведення конкурсного відбору та строки зарахування вступників за ступенями вищої освіти і освітньо-кваліфікаційними рівнями;

порядок проведення конкурсного відбору для вступу на навчання за ступенем магістра за результатами фахового вступного випробування, екзамену з іноземної мови та додаткових показників, визначених ВВНЗ (ВНП ВВНЗ). Особа може вступити до ВВНЗ (ВНП ВНЗ) для здобуття ступеня вищої освіти магістра на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього балу документа про вищу освіту бакалавра;

порядок проведення конкурсного відбору для вступу на навчання за ступенем бакалавра на основі ступеня молодшого спеціаліста (за умови вступу на споріднений напрям підготовки) за результатами вступних випробувань на скорочений термін навчання (на другий або третій курс) за державним замовленням (за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб — на вакантні місця). Особа, яка вступає до ВВНЗ (ВНП ВНЗ) на основі ступеня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, вступає за конкурсом на основі зовнішнього незалежного оцінювання на повний термін навчання (на перший курс);

перелік конкурсних предметів, з яких вступники подаватимуть сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на основі повної загальної середньої освіти відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 01.10.2014 р. № 1120, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 08 жовтня 2014 року за № 1208/25985, «Про деякі питання проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, для осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2015 році», із зазначенням рівня складності (базовий або поглиблений) для результатів зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури, математики;

перелік конкурсних предметів, з яких проводяться вступні випробування;

порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);

порядок і строки прийому заяв і документів;

порядок подання і розгляду апеляцій на результати вступних екзаменів, що проведені ВВНЗ (ВНП ВВНЗ);

порядок обчислення конкурсного балу вступника із зазначенням вагових коефіцієнтів, які присвоюються сертифікатам зовнішнього незалежного оцінювання, середньому балу документа про повну загальну середню освіту, балу за конкурс творчих або фізичних здібностей (у разі його проведення);

порядок проходження психологічного обстеження, оцінки рівня фізичної підготовки та медичного огляду військово-лікарською (лікарсько-льотною, лікарсько-експертною) комісією вступників до ВВНЗ (ВНП ВВНЗ), що здійснюють підготовку громадян на посади осіб офіцерського, сержантського та старшинського складу для проходження військової служби за контрактом;

офіційний веб-сайт ВВНЗ (ВНП ВНЗ), поштову та електронну адресу ВВНЗ (ВНП ВНЗ), а також міські (міжміські) телефони приймальної комісії та чергового по ВВНЗ (ВНП ВНЗ).

ВВНЗ та ВНП ВНЗ у термін до 01 березня 2015 року надсилають до обласних військових комісаріатів та Київського міського військового комісаріату примірники правил прийому та агітаційно-інформаційні матеріали.

ВВНЗ (ВНП ВНЗ), у яких здійснюється підготовка громадян на посади осіб офіцерського та сержантського (старшинського) складу для проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, мають право зараховувати на перший курс на конкурсній основі осіб, які відповідають вимогам Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України та нормативно-правових актів Міністерства оборони України і Міністерства освіти і науки України, що встановлюють вимоги до рівня освіти кандидатів на навчання, їх стану здоров’я тощо.

У ВВНЗ (ВНП ВНЗ) можуть навчатися студенти, які проходять підготовку для подальшого комплектування офіцерських посад у військах (силах).

Навчання військових фахівців у ВВНЗ (ВНП ВНЗ) здійснюється за схемами підготовки «курсант» або «студент — курсант». За схемою «курсант» підготовка військових фахівців здійснюється в статусі військовослужбовця протягом усього строку навчання. Схема «студент — курсант» передбачає підготовку військових фахівців у статусі студента на молодших курсах та в статусі військовослужбовця на випускному курсі.

До ВВНЗ (ВНП ВНЗ), що здійснюють підготовку військових фахівців за схемою навчання «курсант», приймаються за власним бажанням громадяни України, які здобули повну загальну середню освіту, відповідають установленим вимогам проходження військової служби та успішно пройшли вступні випробування:

особи із числа цивільної молоді та ліцеїсти віком від 17 до 21 року, в тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік зарахування на навчання;

військовослужбовці, резервісти та військовозобов’язані, які мають повну загальну середню освіту та не мають військових звань офіцерського складу, у разі зарахування їх на перший та наступні курси навчання, віком до 23 років;

військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом у разі зарахування їх на навчання до ВВНЗ (ВНП ВНЗ), що здійснюють підготовку осіб на посади сержантського та старшинського складу, віком до 30 років.

До ВВНЗ (ВНП ВНЗ), що здійснюють підготовку військових фахівців за схемою навчання «студент — курсант», приймаються громадяни України, які мають повну загальну середню освіту, відповідають установленим вимогам проходження військової служби та успішно пройшли вступні випробування:

особи з числа цивільної молоді віком до 21 року;

військовозобов’язані та резервісти віком до 23 років.

Особи жіночої статі приймаються на навчання до ВВНЗ (ВНП ВНЗ) за спеціальностями підготовки, що відповідають військово-обліковим спеціальностям, визначеними у переліку військових посад осіб офіцерського складу, які можуть бути заміщені військовослужбовцями-жінками. Зазначений перелік спеціальностей визначається Міністерством оборони України.

До ВВНЗ (ВНП ВНЗ) на заочну форму навчання для отримання ступеню вищої освіти бакалавра за цивільними напрямами підготовки за результатами вступних випробувань приймаються на місця державного замовлення, що визначаються наказами Міністерства оборони України та Міністерства оборони України і Міністерства освіти і науки України у 2015 році, військовослужбовці військової служби за контрактом рядового, сержантського (старшинського) складу, які бездоганно прослужили у Збройних Силах України не менше одного строку контракту, а також військовослужбовці з числа осіб рядового, сержантського (старшинського) складу, які проходять строкову військову службу або військову службу за призовом під час мобілізації та отримали поранення при виконанні службових обов’язків у зоні проведення антитерористичної операції (бойових дій).

Вступні випробування для зазначеної категорії військовослужбовців проводяться в строки, що визначаються Правилами прийому до відповідних ВВНЗ (ВНП ВНЗ).

Вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані в 2015 році. ВВНЗ (ВНП ВНЗ) можуть встановлювати мінімальну кількість балів сертифіката з конкурсного предмету, з якою вступник допускається до участі в конкурсі.

Особи з числа цивільної молоді, які виявили бажання вступити на навчання до ВВНЗ або ВНЗ ВНП, в період з 01 січня до 01 червня року вступу подають особисто заяву до районного (міського) військового комісаріату за місцем реєстрації.

У заяві зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

рік, місяць і день народження;

поштовий індекс, адреса місця проживання та номер контактного телефону;

найменування обраного ВВНЗ (ВНП ВНЗ);

обраний напрям (спеціальність) підготовки;

перелік конкурсних предметів, з яких вступник зареєструвався для проходження зовнішнього незалежного оцінювання знань в Українському центрі оцінювання якості освіти (якщо реєстрація мала місце).

До заяви додаються:

копія документа державного зразка про повну загальну середню освіту (здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;

шість кольорових фотокарток розміром 3×4 см;

копії документів, які відповідно до чинного законодавства встановлюють право на пільги при вступі до ВВНЗ (ВНП ВНЗ);

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

два поштових конверти з марками і заповненими особисто адресою проживання та адресою районного (міського) військового комісаріату, де вступник перебуває на військовому обліку;

довідка про проходження спеціальної перевірки;

копія документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України), військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження — для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

Усі копії документів засвідчуються районним (міським) військовим комісаріатом, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку.

У разі, якщо у військовому комісаріаті рознарядка для направлення до ВВНЗ (ВНП ВНЗ), в якому кандидат бажає навчатися, відсутня або вона вже виконана, він може до 1 травня року вступу подати заяву безпосередньо начальнику ВВНЗ (ВНП ВНЗ). У заяві необхідно додатково вказати поштову адресу районного (міського) військкомату, у якому кандидат на навчання перебуває на військовому обліку.

Вступники, які зареєстровані на тимчасово окупованій території та території проведення антитерористичної операції і тимчасово проживають на іншій території України, у разі неможливості оформлення особової справи у військовому комісаріаті за місцем проживання мають право подати заяву на вступ безпосередньо до приймальної комісії ВВНЗ. Оформлення особових справ таких вступників здійснюється безпосередньо у ВВНЗ.

Попередня професійна діагностика та відбір вступників до ВВНЗ (ВНП ВНЗ) з числа цивільної молоді та ліцеїстів проводяться у військових комісаріатах, оформлення документів здійснюється до 10 червня року вступу.

На осіб, які бажають вступити до ВВНЗ (ВНП ВНЗ), на основі результатів попередньої професійної діагностики військові комісари приймають рішення про направлення їх вступниками до конкретного ВВНЗ (ВНП ВНЗ) чи про відмову в цьому.

Про хід роботи з відбору вступників до ВВНЗ (ВНП ВНЗ) з числа цивільної молоді та ліцеїстів районні (міські) військові комісаріати протягом вступної кампанії, щомісячно (з 05 березня до 05 липня 2015 року) станом на 1 число поточного місяця надають до Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України відомості щодо стану виконання плану відбору кандидатів на навчання у ВВНЗ (ВНП ВНЗ) окремо по кожному ВВНЗ (ВНП ВНЗ): план набору, кількість відібраних кандидатів на навчання, у тому числі — ліцеїстів, осіб жіночої статі, учасників антитерористичної операції.

Крім того, військові комісаріати щомісячно до 5 числа, що наступає за звітним інформують керівників відповідних ВВНЗ (ВНП ВНЗ) про хід відбору кандидатів на навчання з метою оперативного вжиття заходів з метою покращення роботи з військово-професійної орієнтації молоді.

До 15 березня 2015 року військові комісаріати надають до Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України відомості про їх забезпеченість примірниками правил прийому до ВВНЗ (ВНП ВНЗ), агітаційно-інформаційними матеріалами тощо.

Документи на відібраних кандидатів, оформлені згідно з правилами прийому до ВВНЗ (ВНП ВНЗ), а також довідку про результати спеціальної перевірки районні (міські) військові комісаріати подають в обласні військові комісаріати, а останні — у відповідні ВВНЗ (ВНП ВНЗ) в міру надходження, але не пізніше 20 червня року вступу на навчання.

Приймальні (відбіркові) комісії ВВНЗ (ВНП ВНЗ) у тижневий термін після реєстрації документів розглядають документи кандидатів та приймають рішення про їх виклик для проведення вступних випробувань чи про відмову у виклику із зазначенням причин. Рішення оформляється протоколом засідання приймальної (відбіркової) комісії ВВНЗ (ВНП ВНЗ).

Про прийняте рішення, час та місце прибуття для проходження вступних випробувань начальники ВВНЗ (ВНП ВНЗ) повідомляють кандидатів до 25 червня року вступу особисто та через військові комісаріати. Вступники з числа цивільної молоді направляються до ВВНЗ (ВНП ВНЗ) районними (міськими) військовими комісарами.

Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання визначаються Правилами прийому.

У випадку службової необхідності, за клопотанням начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил України, рішенням Міністра оборони України для військовослужбовців з числа осіб рядового та сержантського (старшинського) складу, які проходять строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації або військову службу за контрактом, резервістів та цивільної молоді можуть бути встановлені додаткові строки прийому заяв та документів, проведення конкурсного відбору (вступних випробувань) та зарахування на навчання.

Конкурсний відбір (вступні випробування) до ВВНЗ проводяться:

з 21 липня до 30 липня включно;

з 20 липня до 30 липня — до Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба (з урахуванням особливостей проходження лікарсько-льотної комісії).

Зарахування вступників до ВВНЗ, які будуть навчатися як курсанти, здійснюється не пізніше 01 серпня, як студенти — не пізніше 08 серпня.

Особи рядового, сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом та строкової військової служби, які бажають вступити на навчання до ВВНЗ та ВНП ВНЗ для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів (ступенів) молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра) та бакалавра за схемою підготовки «курсант», з 1 лютого до 1 квітня року вступу на навчання подають рапорт за підпорядкованістю. В рапорті вказується:

військове звання, прізвище, ім’я та по батькові;

рік, місяць, день народження;

здобутий рівень освіти;

найменування ВВНЗ (ВНП ВНЗ), до якого бажає вступити військовослужбовець;

обраний напрям (спеціальність) підготовки;

наявність або відсутність сертифікату (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів.

До рапорту додаються: копія документа державного зразка про повну загальну середню освіту (документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) та додатка до нього, шість фотокарток розміром 3×4 см, які завірені штабом військової частини, автобіографія, службова картка.

Військовослужбовці, які відповідають умовам прийому на навчання у ВВНЗ (ВНП ВНЗ), направляються встановленим порядком на первинний медичний огляд до військово-лікарської комісії для визначення придатності до навчання в обраному ВВНЗ (ВНП ВНЗ). На військовослужбовців, гідних направлення для вступу до ВВНЗ (ВНП ВНЗ) та визнаних придатними до навчання в обраних ВВНЗ (ВНП ВНЗ), оформляються відповідні медичні документи за встановленою формою.

Про хід відбору військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу та їх підготовки до вступу до ВВНЗ, ВНП ВНЗ щомісяця до 05 числа кожного місяця:

командири (начальники) доповідають за підпорядкованістю;

кадрові органи видів, спеціальних військ (сил) Збройних Сил України та структурні підрозділи Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України інформують Департамент військової освіти Міністерства оборони України та ВВНЗ, ВНП ВНЗ.

Документи та особові справи на вступників з числа військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу оформлені в установленому порядку, командири військових частин надсилають до органів військового управління за підпорядкованістю в строк до 1 квітня року вступу до ВВНЗ (ВНП ВНЗ).

Рішення про зарахування військовослужбовців вступниками до ВВНЗ (ВНП ВНЗ), чи про відмову в направленні на навчання приймають старші командири (начальники). У разі прийняття позитивного рішення документи на військовослужбовця подаються за підпорядкованістю до 10 квітня року вступу.

Затверджені списки вступників з числа військовослужбовців з доданням відповідних документів надсилаються до ВВНЗ (ВНП ВНЗ) до 15 травня року вступу на навчання.

Військовослужбовці строкової військової служби Збройних Сил України, які відібрані вступниками до ВВНЗ (ВНП ВНЗ), направляються командирами військових частин на навчальні збори, що проводяться при ВВНЗ (ВНП ВНЗ), що здійснюють підготовку військових фахівців за схемою навчання «курсант», перед складанням вступних випробувань.

Навчальні збори військовослужбовців строкової військової служби проводяться у ВВНЗ та ВНП ВНЗ з метою підготовки військовослужбовців строкової служби до вступу на навчання, прийому від них екзаменів із загальноосвітніх дисциплін, проведення попередньої професійної діагностики та остаточного відбору до даного ВВНЗ (ВНП ВНЗ).

Навчальні збори проводяться перед початком вступних випробувань протягом 25 діб. Конкретні строки проведення навчальних зборів визначаються начальниками ВВНЗ (ВНП ВНЗ) на підставі Умов прийому. Склад учасників навчальних зборів визначається за іменними списками вступників до цього ВВНЗ (ВНП ВНЗ), що надходять з військових з’єднань і частин. Учасники зборів прибувають до місця проведення занять за 1 — 2 дні до початку роботи зборів.

Після завершення навчального збору військовослужбовці складають вступні випробування. Перескладання вступних випробувань не допускається.

Кандидат на навчання з числа військовослужбовців після прибуття до ВВНЗ (ВНП ВНЗ) подає особисто до приймальної (відбіркової) комісії: документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України) із зазначенням групи крові, військовий квиток, оригінал документу державного зразка про повну загальну середню освіту (документу про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, та додатку до нього, оригінал документа про право на пільги при вступі до ВВНЗ (ВНП ВНЗ).

Право брати участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у ВВНЗ мають:

військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту Міністерства інфраструктури України, які проходять строкову військову службу, — при вступі на денну форму навчання до ВВНЗ;

громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до ВВНЗ;

військовослужбовці рядового, сержантського (старшинського) складу, які проходять військову службу за контрактом;

військовослужбовці рядового, сержантського (старшинського) складу, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації.

Вступники з числа резервістів беруть участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь.

Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Вступники до ВВНЗ (ВНП ВНЗ), крім надання сертифікату (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти або складання вступних екзаменів з конкурсних предметів, обов’язково проходять психологічне обстеження, оцінку рівня фізичної підготовленості та медичний огляд, що здійснюються фахівцями, відповідно до діючих наказів Міністерства оборони України, які входять до складу приймальних комісій.

Оцінка індивідуальних психологічних (психофізіологічних) якостей включає оцінку військово-мотиваційної спрямованості, оцінку рівня нервово-психічної стійкості та визначення професійної придатності до успішного навчання та оволодіння відповідною військовою спеціальністю.

Індивідуальні психологічні якості вступника оцінюються як «пройшов професійний психологічний відбір» або «не пройшов професійний психологічний відбір». Максимальна оцінка індивідуальних психологічних якостей становить 70 балів. Вступники, у яких за результатами тестування індивідуальних психологічних якостей виявлена нервово-психічна нестійкість, а також ті, які набрали менше 50% максимальної кількості балів (менше 35 балів), вважаються такими, що не пройшли професійний психологічний відбір, і з числа кандидатів для вступу до ВВНЗ (ВНП ВНЗ) відраховуються і до подальшого складання вступних випробувань не допускаються.

Рішення приймальної комісії щодо таких кандидатів оформляється окремим протоколом. Вступникам, не зарахованим за результатом оцінки індивідуальних психологічних якостей, в документах, що видаються на руки чи надсилаються до військових комісаріатів за місцем реєстрації (проживання), записується формулювання відмови в зарахуванні: «Не пройшов вступне випробування».

Рівень фізичної підготовленості визначається за результатами практичного виконання трьох фізичних вправ. Усі вправи приймаються протягом одного дня в такій послідовності: спочатку вправи на швидкість, потім силові вправи, далі — вправи на витривалість. Оцінка фізичної підготовленості кандидатів на навчання з числа цивільної молоді та військовослужбовців (крім осіб офіцерського складу) складається із суми балів, отриманих ними за виконання всіх призначених для перевірки вправ.

За результатами оцінки рівня фізичної підготовленості виставляється «залік» (від 35 до 70 балів) або «незалік» (менше 35 балів).

У разі отримання оцінки «незалік» вступник відраховується і до подальшого складання вступних випробувань не допускається.

Рішення приймальної комісії щодо таких кандидатів оформлюється окремим протоколом.

Заключний медичний огляд вступників проводиться у ВВНЗ (ВНП ВНЗ) військово-лікарською (льотно-лікарською) комісією.

Кожний вступник оглядається хірургом, терапевтом, невропатологом, психіатром, окулістом, оториноларингологом, стоматологом, дерматологом, а за медичними показаннями — і лікарями інших спеціальностей.

За результатами заключного медичного огляду кожного вступника виноситься постанова «придатний» або «непридатний» за станом здоров’я до навчання у ВВНЗ (ВНП ВНЗ).

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до ВВНЗ (ВНП ВНЗ) для здобуття ступеня бакалавра, зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних екзаменів, творчих конкурсів) не менш як з трьох предметів. До конкурсного балу кандидата на навчання у ВВНЗ (ВНП ВНЗ), у разі успішного складання вступних випробувань, бали, що отримані за результатами психологічного обстеження та оцінювання рівня фізичної підготовленості, не додаються.

Обов’язковим конкурсним предметом є українська мова та література.

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня (ступеня) молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра), зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних екзаменів, творчих конкурсів) не менше як з двох предметів.

Для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (балів вступних екзаменів, творчих конкурсів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених Умовами прийому.

Військовослужбовці військової служби за контрактом рядового, сержантського та старшинського складу, випускники поточного року Київського військового ліцею імені Івана Богуна, військово-морського ліцею та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою зараховуються до ВВНЗ (ВНП ВНЗ), що здійснюють підготовку громадян для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського та сержантського (старшинського) складу, на умовах цільового прийому згідно за квотами установленими наказами Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України в 2015 році за окремим конкурсом.

Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі відповідно до конкурсного балу загального рейтингового списку.

За результатами співбесіди зараховуються до ВВНЗ (ВНП ВНЗ) особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право.

Програму співбесіди із зазначеною категорією осіб затверджує голова приймальної комісії.

Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і, які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених Правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

Поза конкурсом до ВВНЗ зараховуються вступники, яким це право надано чинним законодавством України.

Крім того, поза конкурсом до ВВНЗ зараховуються вступники, яким це право надано:

Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»;

Указом Президента України від 29 жовтня 2014 року № 835 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення додаткових соціальних гарантій окремим категоріям громадян», а саме:

за спеціальною квотою — учасники бойових дій з числа осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення;

особи, у яких батьки (один з батьків) загинули під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районах проведення антитерористичної операції.

Перелік інших осіб, які зараховуються на навчання поза конкурсом визначається Умовами прийому.

Переважним правом зарахування до ВВНЗ (ВНП ВНЗ) користуються особи, яким таке право надано Законом України від 20 червня 2014 року № 1543-VII «Про внесення зміни до статті 13 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Право на першочергове зарахування до ВВНЗ (ВНП ВНЗ) мають:

особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надано таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надано таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12 вересня 2007 року № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 04 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надано таке право;

вступники, яким це право визначено правилами прийому до ВВНЗ (ВНП ВНЗ).

Право першочергового зарахування надається у послідовності, визначеною вище.

Список вступників, які вступають на умовах цільового прийому, впорядковується за конкурсним балом від найбільшого до найменшого відповідно до порядку формування рейтингового списку без урахування категорій вступників.

Список вступників, рекомендованих до зарахування, формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які рекомендовані до зарахування поза конкурсом;

вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому;

вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

вступники, які рекомендовані до зарахування за конкурсом.

У межах кожної категорії рейтинговий список вступників впорядковується:

за конкурсним балом від найбільшого до найменшого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника;

наявність підстав для вступу поза конкурсом;

наявність підстав до зарахування на місця цільового прийому;

наявність підстав для зарахування за результатами співбесіди;

наявність підстав до зарахування як учасника міжнародних олімпіад;

наявність права на першочергове зарахування.

Рейтингові списки формуються приймальною (відбірковою) комісією та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті ВВНЗ (ВНП ВНЗ). Списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються приймальною (відбірковою) комісією та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних (відбіркових) комісій та веб-сайті ВВНЗ (ВНП ВНЗ). Списки оновлюються після виконання/невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання.

Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальних (відбіркових) комісій ВВНЗ (ВНП ВНЗ).

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до Правил прийому.

За наявності вакантних місць приймальна (відбіркова) комісія ВВНЗ (ВНП ВНЗ) має право допускати до участі в конкурсі щодо зарахування на навчання осіб, які не пройшли конкурсний відбір в іншому ВВНЗ (ВНП ВНЗ), за умови складання однакових конкурсних предметів.

Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені у ВВНЗ (ВНП ВНЗ), розглядає апеляційна комісія цього вищого навчального закладу, склад і порядок роботи якої затверджується наказом його керівника.

Накази про зарахування на навчання курсантів видаються начальниками ВВНЗ (ректорами ВНЗ) з визначенням спеціальностей та спеціалізацій, за якими буде здійснюватися підготовка, на підставі рішення приймальної комісії до 1 серпня, студентів, які навчаються за схемою «студент-курсант», — до 08 серпня.

Витяги з наказів про зарахування курсантів (студентів) до ВВНЗ (ВНП ВНЗ) протягом 5 днів після підписання наказів надсилаються відповідно до районних (міських) військових комісаріатів та до кадрових органів, що направили вступників до ВВНЗ (ВНП ВНЗ). Виписки з наказів про зарахування до ВВНЗ (ВНП ВНЗ) є підставою для зняття з обліку призовників та військовозобов’язаних, для виключення військовослужбовців зі списків особового складу військових частин.

Матеріали з проведення вступних випробувань вступників, які не пройшли конкурсний відбір і не зараховані на навчання, зберігаються у ВВНЗ (ВНП ВНЗ) протягом одного року, потім знищуються встановленим порядком, про що складається акт. Якщо такий вступник за результатами вступних випробувань рекомендований до зарахування до іншого ВВНЗ (ВНП ВНЗ), то його документи разом з матеріалами вступних випробувань надсилаються до цього ВВНЗ (ВНП ВНЗ) за відповідним запитом.

Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та конкурсах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання, є підставою для відрахування.

Рішення приймальної (відбіркової) комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією лише за письмовою заявою вступника або в разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених попереднім абзацом.

Особи, які без поважних причин не приступили до занять, або за власним бажанням відмовились від навчання у ВВНЗ (ВНП ВНЗ) протягом 10 днів від дня їх початку відраховуються з ВВНЗ (ВНП ВНЗ).

На звільнене місце (місця) до початку навчальних занять може проводитись додатковий конкурсний відбір щодо зарахування осіб, у тому числі з іншого напряму підготовки (спеціальності) цього ВВНЗ (ВНП ВНЗ), за умови збігу конкурсних предметів, у разі відсутності претендентів на зарахування з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цей напрям підготовки (спеціальність) відповідно до списків рекомендованих до зарахування вступників

Питання про відрахування вступника за власним бажанням та повернення йому оригіналів документів розглядається в день подання вступником письмової заяви.

Усі питання, пов’язані з прийомом до ВВНЗ (ВНП ВНЗ), вирішуються виключно відповідною приймальною (відбірковою) комісією.

Відомості про результати роботи приймальних (відбіркових) комісій з відбору, прийому та проведення вступної кампанії до ВВНЗ та ВНП ВНЗ, з метою запобігання розголошення відомостей з обмеженим доступом, не вносяться до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

0 | ID: 176 | Переглядів: 73131

Про затвердження Інструкції про організацію та проведення військово-професійної орієнтації молоді та прийому до вищих військових навчальних закладів та війсь.

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 червня 2014 р.
за № 704/25481

Про затвердження Інструкції про організацію та проведення військово-професійної орієнтації молоді та прийому до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти

Відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, Положення про Міністерство оборони України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 406 (із змінами), Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153 (із змінами), та з метою вдосконалення організації прийому до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів НАКАЗУЮ:

2. Начальнику Генерального штабу — Головнокомандувачу Збройних Сил України, заступникам Міністра оборони України, керівникам структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, командувачам видів Збройних Сил України, командувачам оперативних командувань, командирам корпусів, з’єднань, військових частин, начальникам вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, керівникам установ, організацій та підприємств Міністерства оборони України, військовим комісарам:

організувати роботу щодо доведення вимог цієї Інструкції до всіх категорій військовослужбовців та цивільної молоді, які бажають навчатися у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;

активізувати проведення заходів з військово-професійної орієнтації молоді, сприяння вибору нею військової професії й участі в конкурсному відборі на навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти;

відбір та прийом вступників до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти здійснювати відповідно до щорічних Умов прийому до закладів вищої освіти України та Правил прийому до вищих військових навчальних закладів (військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти) на поточний рік, об’єктивно оцінюючи освітній рівень та індивідуальні психологічні (психофізіологічні) якості кандидатів, стан їх здоров’я та фізичної підготовленості;

забезпечити дотримання принципів демократичності, гласності та суворе дотримання вимог законності при проведенні конкурсного відбору і прийому вступників до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти;

забезпечити необхідні умови військовослужбовцям військової служби за контрактом (військовослужбовцям строкової військової служби) для підготовки та проходження зовнішнього незалежного оцінювання знань (вступних випробувань) та участі в конкурсі під час вступу на навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністра оборони України від 14 квітня 1998 року № 152 “Про затвердження Інструкції про проведення військово-професійної орієнтації молоді та вступних випробувань у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 червня 1998 року за № 398/2838 (із змінами).

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Виконуючий обов’язки
Міністра оборони України
генерал-полковник

Перший заступник
Міністра освіти і науки України

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
05.06.2014 № 360

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 червня 2014 р.
за № 704/25481

ІНСТРУКЦІЯ
про організацію та проведення військово-професійної орієнтації молоді та прийому до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок організації та проведення військово-професійної орієнтації молоді та прийому до вищих військових навчальних закладів (далі — ВВНЗ) та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти (далі — ВНП ЗВО) громадян України з числа військовослужбовців військової служби за контрактом та строкової військової служби, випускників військових ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою (далі — ліцеїсти), цивільної молоді.

2. У цій Інструкції терміни вживаються у таких значеннях:

військово-професійна орієнтація молоді — складова державної системи забезпечення зайнятості населення та військово-патріотичного виховання молоді, яка включає комплекс заходів соціально-психологічного, інформаційно-комунікативного характеру щодо формування військово-професійної спрямованості, поступового накопичення інформації та отримання нових даних про загальнолюдські, спеціальні здібності та професійну придатність громадянина до військової служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях держави, утворених відповідно до законів України;

військово-професійний відбір — система професійно-діагностичного обстеження особи, спрямована на визначення ступеня її придатності до конкретних видів військово-професійної діяльності;

військово-професійний добір — система професійно-діагностичного обстеження особи, яка спрямована на визначення конкретних військових спеціальностей, найбільш придатних для їх оволодіння зазначеною особою;

військово-професійне інформування — система заходів щодо збору (розробки), узагальнення та розповсюдження відомостей;

військово-професійна консультація — система дій щодо особи, яка потребує допомоги у виборі військової професії та спеціальності на основі вивчення її індивідуально-психологічних якостей, професійних інтересів, нахилів, стану здоров’я та особливостей життєвої ситуації.

3. Організація та проведення військово-професійної орієнтації та попереднього відбору вступників до ВВНЗ та ВНП ЗВО з числа військовослужбовців військової служби за контрактом та строкової військової служби покладається на командирів (начальників) з’єднань, військових частин, установ та закладів Збройних Сил України, з числа ліцеїстів — на начальників ліцеїв, з числа цивільної молоді — на військових комісарів обласних, Київського міського, районних (міських) військових комісаріатів.

4. За інформаційне забезпечення військово-професійної орієнтації відповідають начальники (керівники) ВВНЗ та ВНП ЗВО, які здійснюють роботу з відбору та прийому вступників.

5. На військову службу (навчання) курсантів до ВВНЗ та ВНП ЗВО приймаються особи, які відповідають вимогам Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” та Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153 (із змінами).

ВВНЗ та ВНП ЗВО здійснюють освітню діяльність, яка забезпечує підготовку військових фахівців відповідних рівнів військової освіти та освітньо-кваліфікаційних рівнів для комплектування посад осіб офіцерського та сержантського (старшинського) складу в Збройних Силах України та інших, утворених відповідно до Законів України, військових формуваннях.

Нормативні строки навчання у ВВНЗ та ВНП ЗВО визначаються освітньо-професійними програмами підготовки військових фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів.

Слухачі та курсанти, які завершили навчання у ВВНЗ та ВНП ЗВО і успішно пройшли державну атестацію, отримують диплом державного зразка, який засвідчує здобуття особою вищої освіти та кваліфікації за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем.

Випускникам ВВНЗ та ВНП ЗВО присвоюються військові звання згідно з Положенням про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженим Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153 (із змінами).

У ВВНЗ та ВНП ЗВО можуть навчатися студенти, які проходять підготовку для проходження військової служби на посадах осіб офіцерського (старшинського та сержантського) складу.

II. Організація та проведення військово-професійної орієнтації молоді

1. Військово-професійна орієнтація молоді включає:

2. Головною метою військово-професійної орієнтації є надання майбутньому кандидату на навчання у ВВНЗ та ВНП ЗВО допомоги у виборі військової спеціальності, що найбільш відповідає його здібностям, психологічним та особистісним якостям, які оцінюються в процесі військово-професійного відбору.

3. Військово-професійне інформування про:

військову професію, ВВНЗ та ВНП ЗВО, де можна її здобути, зміст і перспективи військової служби;

вимоги, що висуваються до особи, яка бажає отримати ту чи іншу військову спеціальність;

форми навчання і умови оволодіння різними військовими спеціальностями;

можливість професійно-кваліфікаційного росту, реалізації професійних інтересів, намірів та мотивацій особи.

Військово-професійне інформування проводиться протягом декількох етапів:

підготовчого, який починається у сім’ї, дошкільному закладі та продовжується в школі до 4 — 5 класу (до 11 — 12 років);

шкільного, який охоплює 5 — 9 класи (до 12 — 16 років);

завершального, який продовжується в 10 — 11 класах (до 17 — 18 років).

На підготовчому етапі основними виконавцями заходів щодо професійної орієнтації та військово-професійної орієнтації є батьки або інші законні представники.

На шкільному етапі основним джерелом інформації є вчителі загальноосвітніх навчальних закладів, представники громадських об’єднань та військово-патріотичних організацій. Військові комісаріати та військові навчальні заклади надають методичну допомогу в проведенні військово-професійного інформування.

На завершальному етапі основними виконавцями заходів щодо професійної орієнтації є викладачі предмета “Захист Вітчизни”, представники військових комісаріатів, ВВНЗ та ВНП ЗВО.

4. Військово-професійна консультація проводиться на завершальному етапі навчання в загальноосвітніх навчальних закладах всіх типів та форм власності, під час роботи на підприємствах промисловості та в сільському господарстві (15 — 18 років) і вимагає участі в цьому процесі військових фахівців: офіцерів військових комісаріатів, офіцерів ВВНЗ та ВНП ЗВО, офіцерів-вихователів ліцеїв, соціологів, психологів відповідного державного (комунального) закладу та викладачів предмета “Захист Вітчизни”.

5. Військово-професійний добір та відбір проводяться командирами та фахівцями військових частин, військових комісаріатів, військових навчальних закладів, військових ліцеїв під час вивчення моральних та ділових якостей осіб, які виявили бажання навчатися у ВВНЗ (ВНП ЗВО), проведення зборів або підготовчих курсів у загальноосвітніх навчальних закладах, військових ліцеях тощо. На цьому етапі проводиться уточнення уявлення, яке має кандидат про обрану військову професію, спеціальність, оцінюється ступінь відповідності особистих якостей кожного кандидата вимогам, які висуває військова служба до особи, визначається придатність кандидата до навчання у ВВНЗ (ВНП ЗВО) та подальшої військової служби.

III. Порядок відбору вступників до ВВНЗ та ВНП ЗВО

1. Організація відбору вступників до ВВНЗ та ВНП ЗВО

1.1. Щороку до 15 червня року, що передує року вступу на навчання слухачів, курсантів (студентів), Головне управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України визначає потреби Збройних Сил України в особовому складі за категоріями військовослужбовців з вищою освітою усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів та за рівнями військової освіти на підставі заявок на замовлення щодо прийому на навчання слухачів, курсантів (студентів) до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти (додаток 1), які подаються замовниками на підготовку військових фахівців з вищою освітою.

Перелік замовників на підготовку військових фахівців з вищою освітою розробляється Головним управлінням персоналу Генерального штабу Збройних Сил України, погоджується з Департаментом військової освіти та науки Міністерства оборони України, та до 01 лютого року, що передує вступу на навчання слухачів, курсантів (студентів), подається на затвердження Міністру оборони України.

Узагальнені дані щодо потреб Збройних Сил України у військових фахівцях за всім переліком спеціальностей та спеціалізацій підготовки подаються Головним управлінням персоналу Генерального штабу Збройних Сил України до Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України до 01 липня року, що передує року вступу на навчання до ВВНЗ, ВНП ЗВО, та наступні два бюджетні періоди.

На підставі узагальнених даних щодо потреб у військових фахівцях з вищою освітою для Збройних Сил України, з урахуванням потреб військових формувань, утворених відповідно до законодавства України, та органів виконавчої влади Департамент військової освіти та науки Міністерства оборони України здійснює розподіл замовлення на підготовку військових фахівців між ВВНЗ та ВНП ЗВО і до 01 листопада року, що передує року вступу на навчання, розробляє проекти наказів Міністерства оборони України і Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України про організацію прийому слухачів, курсантів (студентів) на навчання до ВВНЗ та ВНП ЗВО для підготовки військових фахівців з вищою освітою відповідно. Проект наказу Міністерства оборони України про організацію прийому слухачів на навчання до Воєнно-дипломатичної академії імені Євгенія Березняка розробляє військова частина А0515.

Замовлення на підготовку фахівців для комплектування інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства України, та органів виконавчої влади формується Департаментом військової освіти та науки Міністерства оборони України на підставі договорів та щорічних додаткових угод, укладених між Міністерством оборони України, іншими військовими формуваннями та органами виконавчої влади.

1.2. Після затвердження наказів Міністерства оборони України і Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України про організацію прийому слухачів, курсантів (студентів) на навчання до ВВНЗ та ВНП ЗВО для підготовки військових фахівців з вищою освітою Головне управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України розробляє плани відбору кандидатів на навчання у ВВНЗ та ВНП ЗВО.

План відбору кандидатів на навчання з числа цивільної молоді для підготовки військових фахівців розробляється, виходячи з пропорційного розподілу чисельності кандидатів на навчання між усіма регіонами України залежно від наявного призовного ресурсу та місця розташування ВВНЗ та ВНП ЗВО, і доводиться до обласних, Київського міського військових комісаріатів та начальників ВВНЗ та ВНП ЗВО до 01 грудня року, що передує року вступу на навчання.

План відбору кандидатів на навчання для підготовки військових фахівців оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів розробляється, виходячи з конкурсного розрахунку (не менше 3 осіб на 2 місця), і доводиться до командувачів видів, оперативних командувань, керівників структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України до 01 грудня року, що передує року вступу на навчання.

1.3. Начальники ВВНЗ та ВНП ЗВО з отриманням наказів Міністерства оборони України і Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України про організацію прийому слухачів, курсантів (студентів) на навчання до ВВНЗ та ВНП ЗВО для підготовки військових фахівців з вищою освітою активізують роботу з військово-професійної орієнтації цивільної молоді, ліцеїстів, військовослужбовців строкової військової служби та військової служби за контрактом у взаємодії з військовими комісарами та командирами військових частин, безпосередньо у військових ліцеях, ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою, ліцеях, гімназіях, інших загальноосвітніх навчальних закладах, в училищах, технікумах та коледжах, на підприємствах, в установах Міністерства оборони України та військових частинах.

Основним змістом цієї роботи є:

узгодження з військовими комісарами, командирами з’єднань та військових частин заходів з організації і проведення консультацій військово-професійного спрямування для цивільної молоді та військовослужбовців щодо підготовки її до вступу у ВВНЗ та ВНП ЗВО;

доведення до кандидатів на навчання правил прийому на навчання до ВВНЗ (ВНП ЗВО), програм вступних випробувань, довідково-інформаційних матеріалів, посібників для підготовки, а також вимог щодо кандидатів на навчання у відповідних ВВНЗ та ВНП ЗВО;

забезпечення військових комісаріатів, військових ліцеїв, ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, підготовчих курсів при закладах вищої освіти, з’єднань та військових частин правилами прийому на навчання до ВВНЗ (ВНП ЗВО), матеріалами наочної агітації, що відображають діяльність ВВНЗ (ВНП ЗВО), особливості військової служби в різних видах та родах Збройних Сил України;

організація прийому заяв (рапортів) від осіб, які виявили бажання вступати до ВВНЗ (ВНП ЗВО), проведення попередньої професійної діагностики, прийняття рішення про їх зарахування до складу кандидатів на навчання до ВВНЗ (ВНП ЗВО);

відрядження представників ВВНЗ (ВНП ЗВО) до військових комісаріатів та військових частин для проведення роботи з військово-професійної орієнтації та участі у попередній професійній діагностиці військовослужбовців та цивільної молоді.

Начальники ВВНЗ та ВНП ЗВО щороку до 01 січня року вступу на навчання розробляють та надсилають до кадрових органів видів Збройних Сил України (оперативних командувань), структурних підрозділів апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, обласних, Київського міського військових комісаріатів правила прийому на навчання до ВВНЗ (ВНП ЗВО).

1.4. Військові комісари з отриманням Плану відбору кандидатів на навчання з числа цивільної молоді для підготовки військових фахівців тактичного рівня:

організовують взаємодію зі структурними підрозділами обласних та Київської міської державних адміністрацій в галузі освіти і науки, приймальними (відбірковими) комісіями ВВНЗ (ВНП ЗВО);

проводять інструкторсько-методичні наради з викладачами допризовної підготовки навчальних закладів за участю представників ВВНЗ та ВНП ЗВО;

доводять до цивільної молоді вимоги, що висуваються до кандидатів на навчання у ВВНЗ та ВНП ЗВО;

проводять заходи щодо військово-професійної орієнтації молоді в навчальних закладах, на підприємствах, в установах, організаціях;

організовують відвідування цивільною молоддю ВВНЗ та ВНП ЗВО, військових частин для ознайомлення з умовами навчання і служби, життям і побутом курсантів та інших категорій військовослужбовців;

організовують військово-спортивні змагання, конкурси та змагання з військово-технічних видів спорту та молодіжної технічної творчості;

організовують роботу щодо розгортання на базі районних (міських) військових комісаріатів центрів (пунктів) військово-професійної орієнтації та діагностики, забезпечують умови для проведення попередньої професійної діагностики вступників до ВВНЗ та ВНП ЗВО;

керують проведенням попередньої професійної діагностики.

1.5. З одержанням наказів Міністерства оборони України і Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України про організацію прийому слухачів, курсантів та студентів на навчання до ВВНЗ та ВНП ЗВО для підготовки військових фахівців з вищою освітою створюються комісії для проведення попередньої професійної діагностики та відбору вступників з числа:

військовослужбовців, які подали рапорти про надання дозволу на вступ до ВВНЗ, — у військових частинах (установах) Збройних Сил України, у структурних підрозділах Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України. До складу комісій включаються представники штабів, фахівці медичної служби, фахівці по роботі з особовим складом (з виховної роботи), кадрових органів, органів комплектування;

цивільної молоді — в обласних, Київському міському та районних (міських) військових комісаріатах.

Попередня професійна діагностика здійснюється відповідно до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 10 квітня 2009 року № 170, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 19 травня 2009 року за № 438/16454 (із змінами).

1.6. Комісії структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, військових частин проводять попередню професійну діагностику військовослужбовців, а комісії військових комісаріатів — цивільної молоді, яка виявила бажання навчатися у ВВНЗ та ВНП ЗВО.

Підставою для проведення попередньої професійної діагностики є заява (рапорт) особи, яка бажає навчатися у ВВНЗ (ВНП ЗВО), у якій вказуються найменування обраного ВВНЗ (ВНП ЗВО), спеціальність (напрям підготовки).

У разі якщо в Плані відбору кандидатів на навчання з числа цивільної молоді для підготовки військових фахівців тактичного рівня, який надійшов до військового комісаріату, відсутній ВВНЗ (ВНП ЗВО), до якого кандидат на навчання бажає вступати, він може до 01 травня року вступу подати заяву безпосередньо начальнику ВВНЗ (ВНП ЗВО), в якій додатково вказує місцезнаходження районного (міського) військового комісаріату, в якому він перебуває на обліку.

1.7. На підставі результатів попередньої професійної діагностики комісії приймають рішення про зарахування особи, яка подала заяву (рапорт), кандидатом для вступу до обраного нею ВВНЗ (ВНП ЗВО) або відмовляють у зарахуванні з поясненням причин.

1.8. Результати роботи комісій, поіменні списки та картки професійного відбору на військовослужбовців та осіб з числа цивільної молоді оформлюються за формами документів, які заповнюють комісії, що здійснюють попередню професійну діагностику вступників до вищих військових навчальних закладів (військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти) (додаток 2). Протоколи засідань комісій затверджуються командирами (начальниками) військових частин (органів військового управління), при яких були створені комісії.

2. Порядок проведення відбору кандидатів на навчання до ВВНЗ та ВНП ЗВО з числа осіб офіцерського складу

2.1. Підготовка осіб офіцерського складу Збройних Сил України оперативно-стратегічного рівня здійснюється в Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського (далі — НУОУ).

Навчання здійснюється за денною та заочною формами.

На навчання на оперативно-стратегічному рівні на конкурсній основі приймаються офіцери, які:

проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України або в інших військових формуваннях;

мають оперативно-тактичний рівень військової освіти;

проходять службу на посадах зі штатно-посадовою категорією “полковник” (“капітан 1-го рангу”) і вище;

зараховані до резерву для просування по службі на посади з оперативно-стратегічним рівнем підготовки (під час дії особливого періоду — на підставі висновку службової характеристики) або мають рівень підготовки, що є нижчим за займаними посадами;

до 45 років (на кінець року вступу) — на денну форму навчання;

до 50 років (на кінець року вступу) — на заочну форму навчання.

Під час дії особливого періоду граничний вік для кандидатів, що вступають на відповідну форму навчання, збільшується до 48 та 53 років відповідно.

2.2. Підготовка осіб офіцерського складу Збройних Сил України оперативно-тактичного рівня здійснюється в НУОУ, Українській військово-медичній академії та Воєнно-дипломатичній академії.

Навчання здійснюється за денною та заочною формами.

На навчання на оперативно-тактичному рівні на конкурсній основі приймаються офіцери, які:

проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України або в інших військових формуваннях;

мають базову чи повну вищу освіту;

строк служби на посадах осіб офіцерського складу не менше семи років;

зараховані до резерву для просування по службі на посади з оперативно-тактичним рівнем підготовки (під час дії особливого періоду — на підставі висновку службової характеристики) або мають рівень підготовки, що є нижчим за займаними посадами;

до 38 років (на кінець року вступу) з військових посад зі штатно-посадовою категорією “майор” (“капітан 3-го рангу”) і вище — на денну форму навчання;

до 43 років (на кінець року вступу) з військових посад зі штатно-посадовою категорією “підполковник” (“капітан 2-го рангу”) і вище — на заочну форму навчання.

Під час дії особливого періоду:

граничний вік для кандидатів, що вступають на відповідну форму навчання, збільшується до 43 та 48 років відповідно;

на навчання на заочну форму можуть прийматися офіцери з військових посад зі штатно-посадовою категорією “майор” (“капітан 3-го рангу”) за результатами успішного тимчасового виконання обов’язків за посадами, що передбачають наявність оперативно-тактичного рівня військової освіти, не менше одного місяця.

Порядок проведення відбору кандидатів на навчання до Воєнно-дипломатичної академії імені Євгенія Березняка визначається наказом Міністерства оборони України від 03 жовтня 2016 року № 510/ДСК, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 жовтня 2016 року за № 1376/29506.

2.3. Підготовка осіб офіцерського складу оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів проводиться у військових навчальних закладах іноземних держав відповідно до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 10 квітня 2009 року № 170, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 19 травня 2009 року за № 438/16454 (із змінами).

Відбір кандидатів на навчання в іноземному військовому навчальному закладі здійснюється в порядку, визначеному главою 2 цього розділу, з урахуванням того, що на навчання приймаються особи офіцерського складу, які придатні за станом здоров’я для навчання за кордоном та відповідають вимогам:

до вступників для здобуття оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів військової освіти, визначеним пунктами 2.1 і 2.2 главу 2 цього розділу;

щодо віку, військового звання, освіти, рівня володіння іноземною мовою, що визначені іноземною державою, яка приймає на навчання офіцерів Збройних Сил України.

2.4. Підготовка осіб офіцерського складу тактичного рівня здійснюється у ВВНЗ та ВНП ЗВО.

На навчання приймаються особи офіцерського складу віком до 30 років (на кінець року вступу), які мають неповну, базову або повну вищу освіту, проходять службу на посадах осіб офіцерського складу не менше п’яти років та зараховані до резерву для просування по службі.

На навчання до Української військово-медичної академії приймаються особи офіцерського складу віком до 30 років (на кінець року вступу), які мають вищу медичну (фармацевтичну) освіту.

2.5. Підготовка фахівців з питань воєнної безпеки та оборони держави для роботи на посадах державних службовців першої — четвертої категорій у структурних підрозділах Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України здійснюється в НУОУ.

Для підготовки державних службовців першої — четвертої категорій з питань воєнної безпеки та оборони держави на конкурсній основі приймаються громадяни України незалежно від статі, які перебувають на державній службі у Збройних Силах України на посадах, не нижчих п’ятої категорії, а також офіцери Збройних Сил України зі штатно-посадовою категорією “підполковник” (“капітан 2 рангу”) та вище, які зараховані до кадрового резерву для зайняття посад державних службовців першої — четвертої категорій у Міністерстві оборони України та органах військового управління Збройних Сил України, мають повну вищу освіту, допуск до державної таємниці та позитивно характеризуються за результатами службової діяльності:

на денну форму навчання — віком до 45 років;

на заочну форму навчання — віком до 50 років.

2.6. Офіцери Збройних Сил України та інших військових формувань, які бажають вступити на навчання до ВВНЗ та ВНП ЗВО, до 01 січня року вступу особисто подають за підпорядкованістю рапорт на ім’я командира військової частини, в якому вказують: військове звання, прізвище, ім’я та по батькові, займану посаду, дату народження, попередню військову освіту, найменування ВВНЗ (ВНП ЗВО), де бажає навчатися, форму навчання та спеціальність (спеціалізацію), за якою бажає навчатися, підстави для позачергового зарахування (за наявності).

Державні службовці — заяву, в якій вказуються: прізвище, ім’я та по батькові, посада, дата народження, рівень освіти, форма навчання та спеціальність, за якою бажає навчатися, підстави для позачергового зарахування (за наявності).

До рапорту (заяви) кандидата на навчання додаються:

копія паспорта громадянина України (1 — 3, 10, 11 сторінки);

копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

копія документа, який засвідчує право на пільги (за наявності);

витяг із затвердженого рішення атестаційної комісії про зарахування офіцера кандидатом на навчання;

витяг із резерву для просування по службі (для військовослужбовця);

службова характеристика та автобіографія;

довідка із зазначенням штатно-посадової категорії, на якій проходить службу офіцер;

копія довідки про наявність допуску до державної таємниці;

фотокартки без головного убору в кількості: розміром 3х4 см — чотири; розміром 4,5х6 см — три (кожна засвідчена печаткою та підписом відповідної особи кадрового органу).

2.7. Командири військових частин до 01 лютого року вступу на навчання погоджують із замовниками на підготовку військових фахівців списки офіцерів, які подали рапорти про їх зарахування кандидатами на навчання до ВВНЗ (ВНП ЗВО). До 05 лютого року вступу на навчання замовники на підготовку військових фахівців погоджують списки офіцерів, які подали рапорти про зарахування на навчання до ВВНЗ (ВНП ЗВО). Після проходження офіцерами, які подали рапорти, медичного огляду та попередньої професійної діагностики командири військових частин приймають рішення про зарахування їх вступниками до ВВНЗ (ВНП ЗВО). Офіцерам, які не відповідають вимогам до кандидатів на навчання у ВВНЗ (ВНП ЗВО) або які не погоджені замовниками на підготовку військових фахівців, відмовляють із зазначенням причин відмови в подальшому розгляді їх кандидатами на навчання, про що офіцеру повідомляється в індивідуальній бесіді.

2.8. Командувачі оперативних командувань після розгляду пропозицій командирів військових частин та висновків атестаційних комісій командувань приймають рішення щодо офіцерів, які відібрані вступниками до ВВНЗ та ВНП ЗВО, і дають розпорядження кадровим органам про оформлення необхідних документів.

2.9. Особові справи офіцерів, які рекомендовані вступниками до ВВНЗ та ВНП ЗВО, їх службові картки та картки медичного огляду, документи, зазначені в пункті 2.6 цієї глави командири військових частин за місцем проходження військової служби вступників до 01 березня року вступу на навчання подають за підпорядкованістю до кадрових органів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України на:

вступників за оперативно-стратегічним та оперативно-тактичним рівнями підготовки з апарату Міністерства оборони України та з військових частин, підпорядкованих Міністерству оборони України, та за оперативно-стратегічним рівнем підготовки зі Збройних Сил України (через Генеральний штаб Збройних Сил України) — до Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України;

вступників за оперативно-стратегічним та оперативно-тактичним рівнями підготовки зі Збройних Сил України — до Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України.

Департамент кадрової політики Міністерства оборони України та Головне управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України за поданими документами перевіряють повноту і якість оформлення особових справ, відповідність відібраних вступників умовам прийому, готують у відповідно до плану відбору кандидатів на навчання для підготовки військових фахівців оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів списки вступників та до 15 квітня року вступу на навчання подають їх разом з документами на розгляд:

Вищої атестаційної комісії Міністерства оборони України — вступників за оперативно-стратегічним рівнем підготовки;

Атестаційної комісії Міністерства оборони України — вступників за оперативно-тактичним рівнем підготовки зі структурних підрозділів Міністерства оборони України та з військових частин, підпорядкованих Міністерству оборони України;

Атестаційної комісії Збройних Сил України — вступників за оперативно-стратегічним та оперативно-тактичним рівнями підготовки з числа офіцерів Збройних Сил України.

2.10. Вища атестаційна комісія Міністерства оборони України, Атестаційна комісія Міністерства оборони України та Атестаційна комісія Збройних Сил України до 01 травня року вступу на навчання розглядають подані документи та визначають офіцерів кандидатами на навчання з урахуванням створення конкурсу вступників. Рішення цих комісій доводяться через кадрові органи до командирів військових частин за місцем проходження військової служби вступників та до ВВНЗ, які мають право на проведення підготовки військових фахівців оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного освітніх рівнів.

2.11. Особові справи офіцерів, які рекомендовані вступниками до ВВНЗ та ВНП ЗВО, їх службові картки та картки медичного огляду, інші документи, зазначені в пункті 2.6 цієї глави, подаються до приймальних комісій ВВНЗ.

Документи вступників до НУОУ з числа державних службовців, перелічені в пункті 2.6 цієї глави, надсилаються до Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України до 15 квітня року вступу на навчання. Після перевірки повноти і якості оформлення особових справ списки вступників та їх документи надсилаються до НУОУ до 15 травня року вступу на навчання.

2.12. Приймальні комісії ВВНЗ, які мають право на проведення підготовки фахівців оперативно-стратегічного, оперативно-тактичного рівнів підготовки, перевіряють якість і повноту опрацьованих документів та до 01 червня року вступу на навчання надсилають виклики за місцем проходження військової служби вступниками для прибуття їх для складання вступних випробувань.

Вступні випробування у ВВНЗ, які мають право на проведення навчання фахівців оперативно-стратегічного, оперативно-тактичного рівнів підготовки, розпочинаються не пізніше ніж через 10 календарних днів після закінчення чергової державної атестації випускників цього освітнього закладу та завершуються до 20 липня року вступу на навчання.

Під час вступних випробувань або після їх завершення приймальна комісія ВВНЗ (ВНП ЗВО) не має права приймати рішення щодо зміни спеціальності (спеціалізації) підготовки вступника або зарахування вступника на навчання за спеціальністю (спеціалізацією), не погодженою із замовником на підготовку військових фахівців.

3. Порядок проведення відбору вступників на навчання до ВВНЗ та ВНП ЗВО з числа осіб рядового, сержантського і старшинського складу

3.1. Командири військових частин при отриманні витягів із плану відбору кандидатів на навчання у ВВНЗ та ВНП ЗВО з числа військовослужбовців у п’ятиденний строк видають накази про організацію та порядок проведення військово-професійної орієнтації та відбору вступників до ВВНЗ та ВНП ЗВО.

організація роботи з військово-професійної орієнтації, порядок діяльності навчально-консультаційного пункту військової частини;

вимоги щодо забезпечення та оформлення цього пункту довідково-інформаційними та наочними матеріалами, що відображають діяльність ВВНЗ та ВНП ЗВО, правилами прийому на навчання до ВВНЗ та ВНП ЗВО, характер та особливості служби на посадах осіб офіцерського та сержантського (старшинського) складу в Збройних Силах України, вимоги до професійно важливих якостей військових фахівців різних спеціальностей;

порядок проведення попередньої професійної діагностики, в тому числі медичного огляду, оформлення документів та особових справ;

порядок організації зустрічей з представниками ВВНЗ та ВНП ЗВО, проведення індивідуальних бесід з військовослужбовцями про офіцерську (сержантську) професію та службу, шляхи формування професійно важливих якостей, показ кіно- та відеофільмів про військову службу в Україні, проведення інших заходів, спрямованих на підготовку військовослужбовців до вступу до ВВНЗ та ВНП ЗВО.

3.2. Особи рядового, сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом та строкової військової служби, які бажають вступити на навчання до ВВНЗ та ВНП ЗВО для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста та бакалавра за схемою підготовки “курсант”, з 01 лютого до 01 квітня року вступу на навчання подають рапорт за підпорядкованістю. У рапорті вказуються:

військове звання, прізвище, ім’я та по батькові;

рік, місяць, день народження;

здобутий рівень освіти;

найменування ВВНЗ (ВНП ЗВО), до якого бажає вступити військовослужбовець;

обраний напрям (спеціальність) підготовки;

наявність або відсутність сертифіката (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів.

До рапорту додаються: копія документа державного зразка про повну загальну середню освіту (документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень (за наявності)) та додатка до нього, шість фотокарток розміром 3х4 см, які завірені штабом військової частини, автобіографія, службова картка.

3.3. Військовослужбовці, які відповідають умовам прийому на навчання у ВВНЗ та ВНП ЗВО, направляються на первинний медичний огляд до військово-лікарської комісії для визначення придатності до навчання в обраному ВВНЗ (ВНП ЗВО). На військовослужбовців, визнаних придатними до навчання в обраних ВВНЗ (ВНП ЗВО), оформляються відповідні медичні документи.

Про стан відбору військовослужбовців та їх підготовки до вступу до ВВНЗ та ВНП ЗВО командири (начальники) щомісячно доповідають старшим командирам (начальникам).

Документи та особові справи на вступників з числа військовослужбовців, оформлені в установленому порядку, командири військових частин надсилають до органів військового управління за підпорядкованістю у строк до 01 квітня року вступу до ВВНЗ та ВНП ЗВО.

3.4. Рішення про зарахування військовослужбовців вступниками до ВВНЗ та ВНП ЗВО чи про відмову в направленні на навчання приймають старші командири (начальники). У разі прийняття позитивного рішення документи на військовослужбовців подаються за підпорядкованістю до 10 квітня року вступу.

3.5. Комісії з питань проведення попередньої професійної діагностики, створені при штабах оперативних командувань, структурних підрозділах Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, організовують та здійснюють попередню професійну діагностику вступників у період з 20 квітня до 01 травня року вступу.

3.6. Затверджені списки вступників з числа військовослужбовців з доданням відповідних документів надсилаються до ВВНЗ та ВНП ЗВО до 15 травня року вступу на навчання.

3.7. Військовослужбовці строкової військової служби Збройних Сил України, які відібрані вступниками до ВВНЗ та ВНП ЗВО, направляються командирами військових частин на навчальні збори, що проводяться при ВВНЗ та ВНП ЗВО перед складанням вступних випробувань.

3.8. Вступники з числа осіб рядового, сержантського і старшинського складу направляються до ВВНЗ та ВНП ЗВО командирами військових частин.

4. Порядок проведення відбору вступників до ВВНЗ та ВНП ЗВО з числа цивільної молоді та ліцеїстів

4.1. Прийом осіб з числа цивільної молоді та ліцеїстів на навчання до ВВНЗ та ВНП ЗВО для підготовки осіб офіцерського та сержантського (старшинського) складу здійснюється на конкурсній основі згідно з правилами прийому на навчання до ВВНЗ (ВНП ЗВО).

4.2. Навчання військових фахівців у ВВНЗ та ВНП ЗВО здійснюється за схемами підготовки “курсант” або “студент — курсант”. За схемою “курсант” підготовка військових фахівців здійснюється в статусі військовослужбовця протягом усього строку навчання. Схема “студент — курсант” передбачає підготовку військових фахівців у статусі студента на молодших курсах та в статусі військовослужбовця на випускному курсі.

4.3. До ВВНЗ та ВНП ЗВО, що здійснюють підготовку військових фахівців за схемою навчання “курсант”, приймаються за власним бажанням громадяни України, які здобули повну загальну середню освіту, успішно пройшли вступні випробування та відповідають установленим вимогам проходження військової служби:

особи з числа цивільної молоді та ліцеїсти віком від 17 до 21 року, в тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік зарахування на навчання;

військовослужбовці, резервісти та військовозобов’язані віком до 23 років.

4.4. До ВВНЗ та ВНП ЗВО, що здійснюють підготовку військових фахівців за схемою навчання “студент — курсант”, приймаються громадяни України, які мають повну загальну середню освіту, успішно пройшли вступні випробування та відповідають установленим вимогам проходження військової служби:

особи з числа цивільної молоді віком до 21 року;

військовозобов’язані віком до 23 років.

4.5. Конкурсний відбір вступників здійснюється приймальними (відбірковими) комісіями ВВНЗ (ВНП ЗВО) за сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти з відповідних загальноосвітніх предметів з урахуванням результатів оцінювання їх знань або результатів вступних екзаменів з конкурсних предметів, якщо вступники мають право брати участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів у ВВНЗ (ВНП ЗВО).

4.6. Особи з числа цивільної молоді, які виявили бажання вступити до ВВНЗ або ВНП ЗВО, в період з 01 січня до 01 червня року вступу подають особисто заяву до районного (міського) військового комісаріату за місцем реєстрації.

У заяві зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

рік, місяць і день народження;

поштовий індекс, місце проживання та номер контактного телефону;

найменування обраного ВВНЗ (ВНП ЗВО);

обраний напрям (спеціальність) підготовки;

перелік загальноосвітніх предметів, з яких вступник зареєструвався для проходження зовнішнього незалежного оцінювання знань в Українському центрі оцінювання якості освіти (якщо реєстрація мала місце).

До заяви додаються:

копія документа державного зразка про повну загальну середню освіту (здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень (за наявності)), на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;

медична довідка за формою 086-о або її копія;

шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см;

копії документів, які відповідно до чинного законодавства встановлюють право на пільги при вступі до ВВНЗ (ВНП ЗВО) (за наявності);

копія реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

два поштових конверти з марками і заповненими особисто місцем проживання та місцезнаходженням районного (міського) військового комісаріату, де вступник перебуває на військовому обліку;

копія документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України), військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”), свідоцтво про народження — для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

Усі копії документів засвідчуються районним (міським) військовим комісаріатом, до якого вони подаються.

У разі якщо у військовому комісаріаті рознарядка для направлення до ВВНЗ (ВНП ЗВО), в якому кандидат бажає навчатися, відсутня або вона вже виконана, він може до 01 травня року вступу подати заяву безпосередньо начальнику ВВНЗ (ВНП ЗВО). У заяві необхідно додатково вказати поштову адресу районного (міського) військового комісаріату, у якому кандидат на навчання перебуває на військовому обліку.

4.7. Попередня професійна діагностика та відбір вступників до ВВНЗ та ВНП ЗВО з числа цивільної молоді та ліцеїстів проводяться у військових комісаріатах, оформлення документів здійснюється до 10 червня року вступу.

4.8. Стосовно осіб, які бажають вступити до ВВНЗ та ВНП ЗВО, на основі результатів попередньої професійної діагностики військові комісари приймають рішення про зарахування їх вступниками до конкретного ВВНЗ (ВНП ЗВО) чи про відмову в цьому. Вступникам до ВВНЗ та ВНП ЗВО у військових комісаріатах оформляються документи за формами № 1, 2, 4, які заповнюють комісії, що здійснюють професійний відбір кандидатів до ВВНЗ та ВНП ЗВО.

Документи на відібраних кандидатів, оформлені згідно з правилами прийому до ВВНЗ та ВНП ЗВО, а також довідку про результати спеціальної перевірки районні (міські) військові комісаріати подають в обласні військові комісаріати, а останні — у відповідні ВВНЗ та ВНП ЗВО в міру надходження, але не пізніше 20 червня року вступу на навчання.

4.9. Про стан роботи з відбору вступників до ВВНЗ та ВНП ЗВО з числа цивільної молоді та ліцеїстів районні (міські) військові комісаріати протягом вступної кампанії до 05 числа кожного місяця доповідають директору Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України та начальнику Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України.

4.10. Приймальні (відбіркові) комісії ВВНЗ (ВНП ЗВО) у тижневий строк після реєстрації документів розглядають документи кандидатів та приймають рішення про їх виклик для проведення вступних випробувань. Рішення оформляється протоколом засідання приймальної (відбіркової) комісії ВВНЗ (ВНП ЗВО).

4.11. Про прийняте рішення, час та місце прибуття для проходження вступних випробувань начальники ВВНЗ та ВНП ЗВО повідомляють кандидатів до 25 червня року вступу особисто та через військові комісаріати.

4.12. Вступники з числа цивільної молоді направляються до ВВНЗ та ВНП ЗВО районними (міськими) військовими комісарами.

IV. Організація та проведення навчальних зборів з підготовки військовослужбовців строкової військової служби до вступу до ВВНЗ та ВНП ЗВО

1. Навчальні збори військовослужбовців строкової військової служби проводяться у ВВНЗ та ВНП ЗВО з метою підготовки військовослужбовців строкової служби до вступу на навчання, складання ними екзаменів із загальноосвітніх дисциплін, проведення попередньої професійної діагностики.

2. Навчальні збори проводяться перед початком вступних випробувань протягом 25 діб. Конкретні строки проведення навчальних зборів визначаються начальниками ВВНЗ та ВНП ЗВО на підставі умов прийому до закладів вищої освіти України, що затверджуються органом виконавчої влади у галузі освіти і науки, і доводяться до Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України до 01 січня року вступу на навчання. Склад учасників навчальних зборів визначається за іменними списками вступників до цього ВВНЗ (ВНП ЗВО), що надходять з військових з’єднань і частин. Учасники зборів прибувають до місця проведення занять за 1 — 2 дні до початку роботи зборів.

3. Навчально-виховний процес на навчальних зборах організовується відповідно до програм вступних випробувань із загальноосвітніх дисциплін, передбачених правилами прийому до ВВНЗ (ВНП ЗВО). Заняття з фізичної підготовки проводяться щодня по 45 хвилин у час, відведений розпорядком дня для ранкової фізичної зарядки.

4. Загальний обсяг навчального часу на зборах повинен бути не менше 200 годин, у тому числі не менше 120 годин відводиться на навчальні заняття за розкладом під керівництвом викладачів та не менше 80 годин — на самостійні заняття. Навчальний день містить 6 годин навчальних занять за розкладом та 4 години самостійних занять. Під час самостійних занять проводяться групові консультації, що плануються з розрахунку 20 % кількості навчальних годин за розкладом на вивчення даної дисципліни на один навчальний взвод.

5. Під час підготовки до навчальних зборів у ВВНЗ (ВНП ЗВО) повинна бути проведена така робота:

визначена організаційна структура навчальних зборів;

проведений розрахунок навчального навантаження, кількості викладачів для проведення навчальних занять за розкладом та консультацій;

складено розклад занять, узгоджений з розпорядком дня ВВНЗ;

сплановані заходи щодо виховної роботи;

уточнений порядок, зміст і обсяги матеріального та фінансового забезпечення навчальних зборів;

підібрані кандидатури на посади керівного та викладацького складу;

поставлені завдання з підготовки адміністрації та викладачів до роботи на навчальних зборах.

За підготовку, організацію та проведення навчальних зборів відповідає начальник військово-адміністративної служби — заступник начальника ВВНЗ (ВНП ЗВО).

6. Начальник ВВНЗ (ВНП ЗВО) до початку роботи зборів видає наказ про організацію та проведення навчальних зборів з підготовки військовослужбовців строкової служби до вступу до ВВНЗ (ВНП ЗВО), яким затверджується:

адміністрація навчальних зборів (начальник, заступник начальника, старшина);

розпорядок дня навчальних зборів, розклад навчальних занять, план виховної роботи;

склад викладачів, які проводять заняття на зборах, із вказівкою індивідуального навчального навантаження;

виділення потрібних обладнаних приміщень для розміщення особового складу та навчальних класів;

забезпечення особового складу зборів усіма видами постачання, навчальними посібниками та канцелярським приладдям;

розклад проведення медичного огляду та попередньої професійної діагностики учасників зборів.

7. Начальник навчальних зборів призначається з числа офіцерів — командирів курсантських підрозділів, які знають навчальний процес та спроможні забезпечити ефективну навчально-виховну роботу з особовим складом, підтримувати статутний порядок та військову дисципліну на зборах. Він відповідає за організацію та стан навчального процесу, військову дисципліну та морально-психологічний стан особового складу зборів, а також за внутрішній порядок у підрозділі.

Начальник навчальних зборів є прямим начальником усього особового складу зборів. При виконанні своїх обов’язків він користується правами командира батальйону та зобов’язаний:

вивчити вступників до ВВНЗ (ВНП ЗВО) з числа військовослужбовців строкової служби та розподілити їх за навчальними взводами та відділеннями;

призначити командирів навчальних взводів та відділень із числа сержантів і старшин;

закріпити за кожним навчальним взводом викладачів для проведення занять за розкладом та консультацій;

керувати навчальним процесом та вихованням особового складу, щодня контролювати проведення занять за розкладом, консультацій та самостійних занять;

організувати медичний огляд та попередню професійну діагностику учасників зборів;

стежити за утриманням та правильною експлуатацією всіх приміщень, відведених для навчальних зборів.

Після закінчення занять та складання іспитів начальник навчальних зборів подає начальнику ВВНЗ (ВНП ЗВО) звіт про результати виконання завдань навчальних зборів із пропозиціями щодо поліпшення якості їх проведення.

V. Організація роботи приймальної (відбіркової) комісії ВВНЗ (ВНП ЗВО)

1. Приймальна комісія ВВНЗ (відбіркова комісія ВНП ЗВО) створюється з метою підготовки, організації та проведення конкурсного відбору вступників, які виявили бажання вступати до ВВНЗ (ВНП ЗВО), з числа військовослужбовців, цивільної молоді та ліцеїстів.

2. Приймальна (відбіркова) комісія в своїй роботі керується нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, щорічними умовами прийому на навчання до закладів вищої освіти України, правилами прийому до ВВНЗ (ВНП ЗВО), статутом ВВНЗ (положенням про ВНП ЗВО) та положенням про приймальну (відбіркову) комісію.

Приймальна комісія розробляє відповідно до умов прийому правила прийому на навчання до ВВНЗ, які затверджуються його керівником за погодженням з Міністерством освіти і науки України та Департаментом військової освіти та науки Міністерства оборони України.

3. До складу приймальної (відбіркової) комісії входять: заступник начальника ВВНЗ (ВНП ЗВО) з навчальної роботи — заступник голови приймальної комісії, начальники (заступники начальників) факультетів, кафедр, голови предметних комісій, а також професори, доценти, викладачі кафедр. Відповідальний секретар або його заступники повинні бути з числа офіцерів та працівників навчального відділу (науково-методичного центру, навчально-методичного управління).

4. Наказ про затвердження складу приймальної (відбіркової) комісії видається керівником (начальником) ВВНЗ (ВНП ЗВО) не пізніше 01 листопада року, що передує року прийому на навчання.

У п’ятиденний строк після затвердження складу приймальної (відбіркової) комісії ВВНЗ (ВНП ЗВО) відомості щодо голови приймальної комісії, його заступників та відповідального секретаря надсилаються начальником ВВНЗ (ВНП ЗВО) до Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України та Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України.

Приймальна (відбіркова) комісія працює протягом року згідно з планом, який затверджується головою приймальної (відбіркової) комісії.

Усі питання, пов’язані з прийомом до ВВНЗ та ВНП ЗВО, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях.

Результати роботи приймальної (відбіркової) комісії оформляються у вигляді звіту, який після розгляду на вченій раді ВВНЗ (ВНП ЗВО) у п’ятиденний строк надсилається до Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України та Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України.

5. У ВНП ЗВО з метою проведення профорієнтаційної роботи, прийому документів, вивчення особових справ кандидатів, організації та проведення психологічного обстеження, оцінки рівня фізичної підготовленості та медичного огляду створюють відбіркові комісії, які входять до складу приймальної комісії ВНЗ.

До складу відбіркових комісій входять голова — начальник ВНП ЗВО, відповідальний секретар відбіркової комісії, а також члени відбіркової комісії — з числа науково-педагогічних (педагогічних) працівників та навчально-допоміжного персоналу, кількість яких визначається, виходячи з потреби відбіркової комісії.

VI. Підготовка, організація та проведення вступних випробувань. Зарахування до ВВНЗ та ВНП ЗВО

1. Перелік вступних випробувань вступників на оперативно-стратегічному та оперативно-тактичному рівнях визначається правилами прийому до ВВНЗ.

Особливості організації прийому до Воєнно-дипломатичної академії імені Євгенія Березняка визначаються наказом Міністерства оборони України від 15 травня 2012 року № 324/ДСК, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09 липня 2012 року за № 1153/21465.

2. Вступники на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста та бакалавра для підготовки громадян на посади осіб офіцерського та сержантського (старшинського) складу для проходження військової служби за контрактом обов’язково проходять психологічне обстеження, оцінку рівня фізичної підготовленості та медичний огляд, що здійснюються фахівцями, відповідно до чинного законодавства, які входять до складу приймальних комісій.

3. Для проведення вступних випробувань створюються відповідні екзаменаційні комісії:

з оцінки загальноосвітнього (професійного) рівня (з кожної дисципліни окремо);

з проведення психологічного обстеження;

з оцінки рівня фізичної підготовленості;

військово-лікарська (військово-льотна) комісія.

4. Вступникам, які допущені до вступних випробувань, видається екзаменаційний лист вступника (додаток 3), який є перепусткою на вступне випробування.

5. Оцінка індивідуальних психологічних якостей включає оцінку військово-мотиваційної спрямованості, оцінку рівня нервово-психічної стійкості та визначення професійної придатності до успішного навчання та оволодіння відповідною військовою спеціальністю.

6. Індивідуальні психологічні якості вступника оцінюються як “пройшов професійний психологічний відбір” або “не пройшов професійний психологічний відбір”. Максимальна оцінка індивідуальних психологічних якостей становить 70 балів. Вступники, у яких за результатами тестування індивідуальних психологічних якостей виявлена нервово-психічна нестійкість, а також ті, які набрали менше 50% максимальної кількості балів (менше 35 балів), вважаються такими, що не пройшли професійний психологічний відбір, і з числа кандидатів для вступу до ВВНЗ (ВНП ЗВО) відраховуються і до подальшого складання вступних випробувань не допускаються.

Рішення приймальної комісії щодо таких кандидатів оформляється окремим протоколом. Вступникам, не зарахованим за результатом оцінки індивідуальних психологічних якостей, в документах, що видаються на руки чи надсилаються до військових комісаріатів за місцем реєстрації (проживання), записується формулювання відмови в зарахуванні: “Не пройшов вступне випробування”.

7. Рівень фізичної підготовленості визначається за результатами практичного виконання трьох фізичних вправ. Усі вправи приймаються протягом одного дня в такій послідовності: спочатку вправи на швидкість, потім силові вправи, далі — вправи на витривалість. За результатами оцінки рівня фізичної підготовленості виставляється “залік” (від 35 до 70 балів) або “незалік” (менше 35 балів).

У разі отримання оцінки “незалік” вступник відраховується і до подальшого складання вступних випробувань не допускається.

Рішення приймальної комісії щодо таких кандидатів оформлюється окремим протоколом.

8. Остаточний медичний огляд вступників проводиться у ВВНЗ та ВНП ЗВО військово-лікарською (льотно-лікарською) комісією.

Кожний вступник оглядається хірургом, терапевтом, невропатологом, психіатром, окулістом, оториноларингологом, стоматологом, дерматологом, а за медичними показаннями — і лікарями інших спеціальностей.

За результатами заключного медичного огляду кожного вступника виноситься постанова “придатний” або “непридатний” за станом здоров’я до навчання у ВВНЗ (ВНП ЗВО).

9. Сума балів, набрана вступником за результатами зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, підтверджена сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти з відповідних предметів, середнього бала документа про отримання повної загальної середньої освіти та (або) за результатами вступних випробувань з предметів, визначених приймальною (відбірковою) комісією, становить його конкурсний бал. До конкурсного бала вступників за льотними спеціальностями додаються результати психологічного обстеження відповідно до груп професійної психологічної придатності: I група — 60 балів, II група — 40 балів, III група — 20 балів.

10. Зарахування вступників здійснюється на основі розгляду рейтингового списку вступників на заключному засіданні приймальної комісії. До списку вносяться всі особи, які були допущені до складання вступних випробувань, усі складові конкурсного бала та рішення приймальної комісії щодо кожного кандидата окремо.

Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому;

вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

учасники міжнародних олімпіад;

вступники, які зараховуються за конкурсом.

У рейтинговому списку вступників зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

усі складові конкурсного бала вступника;

наявність підстав для зарахування поза конкурсом;

наявність підстав для зарахування на місця цільового прийому;

наявність підстав для зарахування за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;

наявність права на першочергове зарахування.

Рейтинговий список підписується головою та членами приймальної комісії після його розгляду в той самий день.

11. Накази про зарахування на навчання видаються начальниками ВВНЗ (ректорами ВНЗ) з визначенням спеціальностей та спеціалізацій, за якими буде здійснюватися підготовка курсантів (студентів) на підставі рішення приймальної комісії до 15 серпня року вступу на навчання.

12. Зарахування вступників слухачами за оперативно-стратегічним та оперативно-тактичним рівнями здійснюється наказами Міністра оборони України до 20 серпня року вступу на навчання.

13. Витяги з наказів про зарахування слухачів, курсантів (студентів) до ВВНЗ та ВНП ЗВО протягом п’яти днів після підписання наказів, але не пізніше 01 вересня надсилаються відповідно до районних (міських) військових комісаріатів та до кадрових органів, що направили вступників до ВВНЗ (ВНП ЗВО). Виписки з наказів про зарахування до ВВНЗ (ВНП ЗВО) є підставою для зняття з обліку призовників та військовозобов’язаних, для виключення військовослужбовців зі списків особового складу військових частин.

14. Вступники, яких не було прийнято на навчання, відряджаються:

військовослужбовці — до попереднього місця служби;

особи з числа цивільної молоді — до районних (міських) військових комісаріатів за місцем проживання.

Особові справи із зазначенням причин відмови в зарахуванні до ВВНЗ (ВНП ЗВО) видаються вступникам на руки під розписку, про що повідомляються військові комісаріати та військові частини не пізніше 10 днів після закінчення прийому до ВВНЗ (ВНП ЗВО).

Вступнику надається довідка про результати вступу до вищого військового навчального закладу (військового навчального підрозділу закладу вищої освіти) (додаток 4).

Директор Департаменту
військової освіти та науки
Міністерства оборони України
генерал-майор