Ст 197-198 гпк рф

Господарський процесуальний кодекс України
Стаття 197. Участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції

1. Учасники справи мають право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за умови наявності у суді відповідної технічної можливості, про яку суд зазначає в ухвалі про відкриття провадження у справі, крім випадків, коли явка цього учасника справи в судове засідання визнана судом обов’язковою.

2. Учасник справи подає заяву про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду не пізніше ніж за п’ять днів до судового засідання. Копія заяви в той самий строк надсилається іншим учасникам справи.

3. Учасники справи беруть участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів та електронного цифрового підпису згідно з вимогами Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему.

4. Ризики технічної неможливості участі у відеоконференції поза межами приміщення суду, переривання зв’язку тощо несе учасник справи, який подав відповідну заяву.

5. Суд може постановити ухвалу про участь учасника справи у судовому засіданні в режимі відеоконференції у приміщенні суду, визначеному судом.

6. Свідок, перекладач, спеціаліст, експерт можуть брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції виключно у приміщенні суду.

7. У клопотанні про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції в приміщенні суду в обов’язковому порядку зазначається суд, в якому необхідно забезпечити її проведення. Таке клопотання може бути подано не пізніш як за п’ять днів до відповідного судового засідання.

8. Копія ухвали про участь особи у судовому засіданні в режимі відеоконференції у приміщенні суду негайно надсилається до суду, який зобов’язаний організувати її виконання, та особі, яка братиме участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

9. Суд, який забезпечує проведення відеоконференції, перевіряє явку і встановлює особи тих, хто з’явився, а також перевіряє повноваження представників.

10. Використовувані судом і учасниками судового процесу технічні засоби і технології мають забезпечувати належну якість зображення та звуку, а також інформаційну безпеку. Учасникам судового процесу має бути забезпечена можливість чути та бачити хід судового засідання, ставити запитання і отримувати відповіді, здійснювати інші процесуальні права та обов’язки.

11. Відеоконференція, у якій беруть участь учасники справи, фіксується судом, який розглядає справу, за допомогою технічних засобів відео- та звукозапису. Відео- та звукозапис відеоконференції зберігається в матеріалах справи.

Статья 197. Изложение решения суда

Статья 197. Изложение решения суда

См. комментарии к статье 197 ГПК РФ

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 23 июня 2016 г. N 220-ФЗ в часть 1 статьи 197 настоящего Кодекса внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2017 г.

1. Решение суда излагается в письменной форме председательствующим или одним из судей.

Решение суда может быть выполнено в форме электронного документа. При выполнении решения в форме электронного документа дополнительно выполняется экземпляр данного решения на бумажном носителе.

2. Решение суда подписывается судьей при единоличном рассмотрении им дела или всеми судьями при коллегиальном рассмотрении дела, в том числе судьей, оставшимся при особом мнении. Исправления, внесенные в решение суда, должны быть удостоверены подписями судей.

Статья 197. Изложение решения суда

СТ 197 ГПК РФ

1. Решение суда излагается в письменной форме председательствующим или одним из судей.

Решение суда может быть выполнено в форме электронного документа. При выполнении решения в форме электронного документа дополнительно выполняется экземпляр данного решения на бумажном носителе.

2. Решение суда подписывается судьей при единоличном рассмотрении им дела или всеми судьями при коллегиальном рассмотрении дела, в том числе судьей, оставшимся при особом мнении. Исправления, внесенные в решение суда, должны быть удостоверены подписями судей.

Комментарий к Статье 197 Гражданского процессуального кодекса

Комментируемая статья устанавливает правила изложения решения суда.

В силу ч. 1 комментируемой статьи решение излагается судьей — председательствующим по делу или судьей-докладчиком.

С 1 января 2017 г. Федеральным законом от 23 июня 2016 г. N 220-ФЗ ч. 1 комментируемой статьи дополнена новым абзацем, согласно которому решение суда может быть выполнено в форме электронного документа. При выполнении решения в форме электронного документа дополнительно выполняется экземпляр данного решения на бумажном носителе.
———————————
Собрание законодательства РФ. 2016. N 26 (ч. I). Ст. 3889.

Согласно ч. 2 комментируемой статьи решение подписывается судьей, единолично рассматривающим дело, или судьями при коллегиальном рассмотрении. Исправления в тексте решения должны быть удостоверены всеми судьями, участвующими в деле.

Президиум Московского городского суда в Постановлении от 1 апреля 2016 г. по делу N 44г-20/2016 указал, что «согласно протоколу судебного заседания суда апелляционной инстанции от 10 августа 2015 г. апелляционная жалоба П., С.Т., Д.В., О., К. на решение Перовского районного суда города Москвы от 13 марта 2015 г. рассмотрена судебной коллегией в составе председательствующего Чубаровой Н.В. и членов коллегии Карпушкиной Е.И. (докладчик) и Снегиревой Е.Н. (т. 5, л.д. 498 — 501).

Однако Постановление суда апелляционной инстанции — апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 10 августа 2015 г., постановленное по результатам коллегиального рассмотрения апелляционной жалобы ответчиков на решение Перовского районного суда города Москвы от 13 марта 2015 г. в нарушение требований ч. 2 ст. 197 ГПК РФ подписано не всеми судьями, участвовавшими в судебном заседании.

Апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 10 августа 2015 г. подписано двумя судьями из трех.

При таких обстоятельствах существенное нарушение норм процессуального права, имевшее место на стадии апелляционного рассмотрения, повлиявшее на исход дела, без устранения которого невозможны восстановление и защита нарушенных прав ответчика, является, согласно ст. 387 ГПК РФ, основанием для отмены Апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 10 августа 2015 г. и направления дела на новое апелляционное рассмотрение» .
———————————
Постановление Президиума Московского городского суда от 1 апреля 2016 г. по делу N 44г-20/2016.

Статья 197. Изложение решения суда

1. Решение суда излагается в письменной форме председательствующим или одним из судей.

2. Решение суда подписывается судьей при единоличном рассмотрении им дела или всеми судьями при коллегиальном рассмотрении дела, в том числе судьей, оставшимся при особом мнении. Исправления, внесенные в решение суда, должны быть удостоверены подписями судей.

Комментарий к статье 197 Гражданского Процессуального Кодекса РФ

1. Комментируемой статьей определяется, кто из судей и каким образом излагает решение, кем оно должно быть подписано.

Решение может быть изложено председательствующим или одним из судей по указанию председательствующего при коллегиальном рассмотрении дела. Текст решения может быть написан судьей от руки либо набран на компьютере или пишущей машинке судьей, входящим в состав суда, принявшего данное решение.

Решение суда подписывается судьей при единоличном рассмотрении им дела или всеми судьями, рассматривающими дело в коллегиальном составе суда. Никто из судей не вправе отказаться от голосования при принятии решения, а также отказаться от его подписания.

Судья, не согласный с решением большинства, обязан подписать это решение, но может изложить в письменном виде свое особое мнение, которое приобщается к делу и при объявлении решения суда не оглашается (см. ст. 15 ГПК РФ и комментарий к ней).

В силу требований процессуального закона объявляется только подписанное судьей единолично или всеми судьями при коллегиальном рассмотрении дела решение суда. Не допускается объявление неподписанного решения суда.

Судьи, участвующие в деле, подписывают только оригинал решения. Копии решения, выдаваемые лицам, участвующим в деле, могут заверяться другими судьями, а также работниками аппарата суда.

2. Безусловными основаниями к отмене судебного решения будут следующие нарушения:
— решение не подписано судьей, который указан в решении;
— решение вынесено не тем судьей, который рассматривал дело (п. п. 5, 6 ч. 2 ст. 364 ГПК РФ).

Все исправления в решении должны быть удостоверены подписями всех судей, которые принимают и подписывают это решение. Речь идет об исправлениях в изготовленном судебном решении, т.е. решении, текст которого уже подписан судьями или его предстоит подписать.

Статья 197 ГПК РФ. Изложение решения суда (действующая редакция)

1. Решение суда излагается в письменной форме председательствующим или одним из судей.

Решение суда может быть выполнено в форме электронного документа. При выполнении решения в форме электронного документа дополнительно выполняется экземпляр данного решения на бумажном носителе.

2. Решение суда подписывается судьей при единоличном рассмотрении им дела или всеми судьями при коллегиальном рассмотрении дела, в том числе судьей, оставшимся при особом мнении. Исправления, внесенные в решение суда, должны быть удостоверены подписями судей.

  • URL
  • HTML
  • BB-код
  • Текст

Комментарий к ст. 197 ГПК РФ

1. Если кто-либо из судей, входящих в состав суда, не согласен с другим членом состава суда, он должен заявить об этом в совещательной комнате. Судья, оставшийся в меньшинстве, обязан подписать принятое большинством судей решение, но вправе изложить в письменном виде особое мнение относительно этого решения, указав, с чем конкретно он не согласен. При этом он вправе предложить свое решение спорного вопроса.

2. Составления письменного варианта принимаемого судом решения от судьи, оставшегося в меньшинстве (с особым мнением), не требуется. В законе отсутствуют также специальные требования к форме и содержанию особого мнения судьи. Рекомендуется излагать данный документ со ссылками на имеющиеся в деле доказательства. Между тем особое мнение будет иметь место и в том случае, если судья лишь укажет на его наличие, даже если он его не обоснует.