Ук ст 158 коментарии

Науково-практичний коментар до ст. 158 Сімейного кодексу України

Стаття 158. Вирішення органом опіки та піклування спору

щодо участі у вихованні дитини того з батьків,

хто проживає окремо від неї

1. За заявою матері, батька дитини орган опіки та пік-

лування визначає способи участі у вихованні дитини та

спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо від

Рішення про це орган опіки та піклування постановляє

на підставі вивчення умов життя батьків, їхнього ставлен-

ня до дитини, інших обставин, що мають істотне значення.

2. Рішення органу опіки та піклування є обов’язковим

до виконання. Особа, яка ухиляється від виконання рішен-

ня органу опіки та піклування, зобов’язана відшкодувати

матеріальну та моральну шкоду, завдану тому з батьків,

хто проживає окремо від дитини.

1. За статтею 65 КпШС за відсутності згоди того з батьків, з

ким дитина проживає, на побачення з нею другого з батьків,

спір вирішувався органом опіки та піклування з участю бать-

ків. І лише у разі невиконання «вказівок» органу опіки та

піклування другий з батьків мав право звернутися за ви-

рішенням спору до суду.

За статтею 19 СК звернення за захистом до органу опіки та

піклування перестало бути обов’язковою досудовою процеду-

рою. Ця обставина, очевидно, призведе до зменшення кілько-

сті справ, які подаватимуться на його розгляд.

2. Орган опіки та піклування може визначити місце зу-

стрічі батька з дитиною (за місцем проживання когось із них

чи іншої особи), періодичність та тривалість їх. Може надати

їм можливість більш тривалого спілкування у свята чи вихід-

ні дні, а також під час відпустки чи канікул.

Рішення органу опіки та піклування має базуватися на дос-

товірній інформації про найрізноманітніші обставини, які мо-

жуть мати істотне значення.

3. Рішення органу опіки та піклування не включено до чи-

сла виконавчих документів, які приймаються органами дер-

жавної виконавчої служби до виконання. Отже, немає орга-

ну, який виконував би це рішення примусово.

Тому обов’язковість виконання рішення органу опіки та

піклування пов’язується лише з усвідомленням одним з бать-

ків цього нового для нього обов’язку.

За рішенням органу опіки та піклування А. було дозволено

щотижня у неділю бачитися з дочкою. Щотижня А. приїж-

джав з Києва до Житомира, але на телефонні дзвінки ніхто

не відповідав, двері квартири жодного разу перед ним не бу-

ли відчинені. Так повторювалось понад півроку.

У частині другій статті 158 СК вперше передбачена можли-

вість відшкодування матеріальної та моральної шкоди у разі

невиконання рішення органу опіки та піклування, що буде

ще однією гарантією забезпечення батьківських прав та обо-

в’язків. Так, якщо батько витратився на приїзд, на прожи-

вання в готелі, але мати дитини без будь-яких пояснень не

створила можливості для побачення з дитиною, він матиме

право на відшкодування понесених витрат, а також на грошо-

ву сатисфакцію завданих душевних страждань.

Ук ст 158 коментарии

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, —
наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года, либо арестом на срок от двух до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
2. Кража, совершенная:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище;
в) с причинением значительного ущерба гражданину;
г) из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем, —
наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
3. Кража, совершенная:
а) с незаконным проникновением в жилище;
б) из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода;
в) в крупном размере, —
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок от двух до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.
(часть третья в ред. Федерального закона от 30.12.2006 N 283-ФЗ)
4. Кража, совершенная:
а) организованной группой;
б) в особо крупном размере, —
наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.
Примечания. 1. Под хищением в статьях настоящего Кодекса понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.
2. Значительный ущерб гражданину в статьях настоящей главы определяется с учетом его имущественного положения, но не может составлять менее двух тысяч пятисот рублей.
3. Под помещением в статьях настоящей главы понимаются строения и сооружения независимо от форм собственности, предназначенные для временного нахождения людей или размещения материальных ценностей в производственных или иных служебных целях.
Под хранилищем в статьях настоящей главы понимаются хозяйственные помещения, обособленные от жилых построек, участки территории, трубопроводы, иные сооружения независимо от форм собственности, которые предназначены для постоянного или временного хранения материальных ценностей.
(в ред. Федерального закона от 30.12.2006 N 283-ФЗ)
4. Крупным размером в статьях настоящей главы признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным — один миллион рублей.

Комментарий к статье 158 УК РФ.

1. Законодатель в примеч. к комментируемой статье сохранил понятие «хищение» как совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.
Понятием хищения охватывается группа преступных посягательств на чужое имущество. В зависимости от способа совершения преступления в УК выделяются такие формы хищения, как кража (ст. 158), мошенничество (ст. 159), присвоение или растрата (ст. 160), грабеж (ст. 161), разбой (ст. 162). Особое место в УК занимает вымогательство (ст. 163), не относящееся к хищениям, но обладающее рядом одинаковых с ними признаков.
2. Предметом хищения является имущество, а объектом — отношения собственности, т.е. общественные отношения в сфере распределения материальных благ коллективного или индивидуального пользования.
Предмет хищения всегда материален, т.е. должен обладать вещными признаками. Таковым могут быть любые вещи, создаваемые человеком и обладающие материальной или духовной ценностью, деньги, ценные бумаги, имеющие нарицательную стоимость, документы, служащие эквивалентами денег.
Документы неимущественного характера, а также не имеющие стоимости, но предоставляющие право на получение имущества (багажные квитанции, накладные и т.п.), не могут быть предметом данного преступления, хищение же их с целью использования для получения имущества является приготовлением к совершению мошенничества.
3. Хищение — имущественное преступление, поэтому его предметом не могут быть объекты интеллектуальной собственности, а также электрическая или тепловая энергия.
4. Предметом хищения может выступать только чужое имущество.
Пленум ВС РФ в Постановлении от 25.04.95 N 5 разъяснил, что «предметом хищений и иных преступлений, ответственность за совершение которых предусмотрена нормами гл. 5 УК РСФСР, является чужое, то есть не находящееся в собственности или законном владении виновного, имущество».
5. Похищаться может как движимое, так и недвижимое имущество, а также имущество, изъятое из гражданского оборота. В случае похищения имущества, которое может представлять опасность для общества или здоровья людей (радиоактивные вещества, оружие, наркотические вещества и т.п.), содеянное квалифицируется по соответствующим статьям гл. 24 УК.
6. Главным способом хищения является изъятие имущества у собственника или иного владельца. В том случае, когда виновный владеет чужим имуществом в силу того, что оно ему вверено, переход правомерного владения к неправомерному можно характеризовать как формальное изъятие.
7. Один из обязательных признаков хищения — безвозмездность. Именно безвозмездность изъятия чужого имущества влечет за собой причинение ущерба собственнику или иному владельцу имущества. Не является хищением такое изъятие чужого имущества, которое не связано с причинением ущерба собственнику или иному владельцу этого имущества, если лицо, совершившее изъятие, взамен полностью его оплачивает либо предоставляет иную равноценную компенсацию.
8. При хищении имущество обращается виновным в свою пользу или в пользу других лиц. Похитивший имущество, хотя и не становится юридически его собственником, фактически владеет, пользуется и распоряжается им как своим собственным. В связи с этим от хищения следует отличать временное корыстное использование чужой вещи, при котором виновный владеет и пользуется чужой собственностью, но не распоряжается ею.
Такие действия при наличии определенных признаков могут квалифицироваться по ст. 165, 166 УК.
9. Хищение считается оконченным, если имущество изъято, виновный имеет реальную возможность им распоряжаться по своему усмотрению или пользоваться им .
———————————
БВС СССР. 1972. N 4. С. 14.

Если же виновный, совершив определенные действия, успел завладеть вещью или, завладев, не имел возможности распорядиться ею как своей собственной по обстоятельствам, от него не зависящим, содеянное квалифицируется как покушение на хищение.
Исключением является разбой, считающийся оконченным с момента нападения в целях хищения чужого имущества, при наличии признаков, указанных в диспозиции ст. 162 УК.
10. Один из признаков объективной стороны хищения — причинение преступлением материального ущерба собственнику или иному владельцу имущества.
11. Уголовная ответственность за хищение не ограничивается минимальной суммой, если оно связано с насильственным завладением имуществом. За мелкое хищение чужого имущества путем кражи, грабежа, мошенничества, присвоения или растраты предусмотрена административная ответственность по ст. 7.27 КоАП.
12. Материальный ущерб, причиненный собственнику или иному владельцу имущества, должен находиться в причинной связи с действиями лица, совершившего хищение.
13. Для решения вопроса о наличии либо отсутствии состава хищения не имеет значения мнение собственника похищенного имущества о том, причинен ли ему ущерб и следует ли привлекать виновного к уголовной ответственности.
Дела о преступлениях против чужой, в том числе и государственной, собственности являются делами публичного обвинения и не требуют для их возбуждения согласия собственника или законного владельца имущества, ставшего предметом преступного посягательства (п. 2 Постановления Пленума ВС РФ от 25.04.95 N 5).
14. Субъектом хищения признается вменяемое физическое лицо. Ответственность по ст. 158, 161, 162 УК, так же как по ст. 163, 166 и ч. 2 ст. 167 УК, наступает с 14 лет, а по ст. 159, 160 УК и за другие преступления против собственности — с 16 лет.
15. С субъективной стороны любое хищение предполагает наличие у виновного прямого умысла, направленного на преступное завладение чужим имуществом с целью обращения его в свою пользу или передачу с корыстной целью другим лицам.
Виновный всегда осознает не только общественную опасность своих действий, но и то, что имущество чужое. Он предвидит обязательное наступление материального ущерба для собственника или иного владельца имущества и желает этого.
16. Корыстные мотивы определяют направленность умысла на хищение, но при этом соучастники могут иметь другие побуждения. Однако они в любом случае должны быть осведомлены о характере совершаемого исполнителем преступления.
Недопустимо признание виновным в хищении, если лицо изымало чужое имущество не по корыстным мотивам, а из иной личной заинтересованности либо ложно понятых служебных интересов, а также для временного пользования с его последующим возвратом.
Наряду с корыстными при хищении могут быть и сопутствующие мотивы (хулиганские, месть и др.). Причем наличие любого из этих мотивов при отсутствии корыстного мотива исключает квалификацию содеянного как хищения.
17. С объективной стороны кража является формой хищения и определяется законом как тайное хищение чужого имущества. Она отличается от других форм хищения тайным способом изъятия имущества. Как правило, кража совершается в отсутствие собственника, иного владельца похищаемого имущества и посторонних лиц (например, квартирная кража или кража, связанная с незаконным проникновением в помещение либо в иное хранилище).
Если изъятие имущества происходит в присутствии его владельца, который не замечает этого, как то и замышлялось виновным, налицо кража.
Кражей считается и такое завладение имуществом, когда виновный использует для тайного изъятия обстоятельство, при котором потерпевший не воспринимает происходящего (например, пьян или спит).
Как кража должны квалифицироваться действия виновного и в том случае, когда преступник хотя и изымает чужое имущество в присутствии многих лиц, но присутствующие не осознают неправомерность его действий, так как они не знают, кому принадлежит имущество, либо налицо другие вводящие их в заблуждение обстоятельства.
18. Сохраняются все разъяснения ВС РФ по отграничению кражи от грабежа, от присвоения вверенного имущества (ст. 160 УК), от ненаказуемого по УК найденного или случайно оказавшегося у лица имущества, о «перерастании» кражи в грабеж, об определении момента окончания кражи с охраняемых объектов и т.д.
19. Кража считается оконченной с того момента, когда виновный получает возможность распорядиться похищенным по своему усмотрению.
20. Субъектом кражи может быть только лицо, которое имеет полномочия собственника или иного владельца похищаемого имущества. Тайное изъятие вверенного имущества должно квалифицироваться как присвоение (ст. 160 УК).
21. Субъективная сторона кражи выражается в прямом умысле.
22. Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 комментируемой статьи). В соответствии с ч. 2 ст. 35 УК преступление (в том числе кража) признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совершении преступления.
Сговор на совершение преступления должен состояться до совершения преступления. Время, прошедшее с момента сговора до совершения преступления, не имеет значения.
23. По смыслу закона лица, совершившие групповую кражу по предварительному сговору, являются соисполнителями, так как каждый из них участвует в совершении действий, непосредственно входящих в объективную сторону преступления. Соисполнительство не исключает распределения ролей между участниками кражи.
Каждый из соисполнителей несет ответственность за преступление в полном объеме похищенного, независимо от размера доставшейся ему доли.
24. Совершение кражи группой лиц по предварительному сговору не исключает наличия не участвовавших в осуществлении объективной стороны преступления соучастников (подстрекателей, пособников). Их уголовная ответственность наступает по комментируемой статье со ссылкой на ст. 33, 34 УК.
25. Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище (п. «б» ч. 2 комментируемой статьи), а также с незаконным проникновением в жилище (ч. 3 этой же статьи), представляет повышенную общественную опасность, так как преступник посягает на имущество, как правило, наиболее ценное, в отношении которого объективно обеспечены более надежные меры сохранности.
26. Под помещением согласно примеч. 3 к комментируемой статье понимаются строения и сооружения независимо от форм собственности, предназначенные для временного нахождения людей или размещения материальных ценностей в производственных или иных служебных целях.
Под иным хранилищем понимаются хозяйственные помещения, обособленные от жилых построек, участки территории, магистральные трубопроводы, иные сооружения независимо от форм собственности, которые оборудованы ограждением либо техническими средствами или обеспечены иной охраной и предназначены для постоянного или временного хранения материальных ценностей.
Не отвечают понятию хранилища неогражденные или неохраняемые площадки, используемые для складирования материальных ценностей кабины, салоны автомашин, находящихся на неохраняемых платформах, так как они не создают преграды для достаточно свободного доступа к находящемуся там имуществу.
27. Под проникновением в целях хищения следует понимать тайное или открытое вторжение в жилище, помещение либо иное хранилище. Проникновение может совершаться как с преодолением препятствий или сопротивления людей, так и без этого. Если виновный с помощью приспособлений извлекает чужое имущество из жилища, помещения либо иного хранилища без входа в них, то он совершает также проникновение.
28. Квалифицирующий признак «проникновение» отсутствует, если лицо в помещении или ином хранилище находилось правомерно, не имея преступного намерения, но затем совершило кражу, грабеж или разбой.
Этот квалифицирующий признак отсутствует также в случаях, когда лицо оказалось в жилище, помещении или ином хранилище с согласия потерпевшего или лиц, под охраной которых находилось имущество, в силу родственных отношений, знакомства либо находилось в торговом зале магазина, офиса и других помещениях, открытых для посещения граждан (п. 19 Постановления Пленума ВС РФ от 27.12.2002 N 29).
29. Кража не может считаться совершенной с проникновением, если она совершена лицом, имеющим доступ в жилище, помещение или хранилище в силу своего служебного положения либо в силу выполняемой работы, а равно лицом, имеющим одноразовый доступ в указанное помещение.
30. Пункт «в» ч. 2 комментируемой статьи содержит квалифицирующий признак — причинение значительного ущерба гражданину, аналогичный имевшемуся в УК РСФСР в ст. 144, 145, 147 признаку, — причинение значительного ущерба потерпевшему.
С принятием Федерального закона от 01.07.94 N 10-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР и Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР» этот признак относился к краже, причем любого чужого имущества, а не только принадлежащего физическому лицу.
———————————
СЗ РФ. 1994. N 10. Ст. 1109.

Разъясняя это обстоятельство, Пленум ВС РФ в Постановлении от 25.04.95 N 5 исходил из того, что законодатель ввел принцип равной защиты всех форм собственности.
Он рекомендовал судам при решении вопроса о наличии в действиях виновного признака причинения значительного ущерба собственнику или иному владельцу имущества исходить как из его стоимости, так и из других существенных обстоятельств. К таковым Пленум, в частности, отнес: материальное положение физического лица, значимость утраченного имущества для собственника или иного владельца.
Разъяснение остается действующим и в настоящее время, но только в отношении физических лиц, так как по УК кража, совершенная с причинением значительного ущерба, будет иметь место только при посягательстве на собственность гражданина.
Федеральным законом от 08.12.2003 N 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» конкретизировано понятие значительного ущерба при совершении хищений, ответственность за которые предусмотрена гл. 21 УК. Согласно примеч. 2 к комментируемой статье «значительный ущерб гражданину в статьях настоящей главы определяется с учетом его имущественного положения, но не может составлять менее двух тысяч пятисот рублей».
———————————
СЗ РФ. 2003. N 50. Ст. 4848.

31. Стоимость имущества для квалификации преступления учитывается на день его совершения, а при определении размера материального ущерба, наступившего в результате преступного посягательства, — на день принятия решения о возмещении вреда с его последующей индексацией на момент исполнения приговора в порядке, предусмотренном ст. 369 УПК РСФСР , ст. 397, 399 УПК.
———————————
См. также: БВС РФ. 1995. N 7. С. 3.

32. Учитывая распространенность так называемых «карманных краж», законодатель предусмотрел ответственность за эти кражи отдельным пунктом комментируемой статьи. Ответственность за кражи, совершенные из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем, установлена п. «г» ч. 2 этой статьи.
33. За кражу, совершенную с незаконным проникновением в жилище либо в крупном размере, ответственность наступает по ч. 3 комментируемой статьи.
Под жилищем, как указано в примеч. к ст. 139 УК, понимаются индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и пригодное для постоянного или временного проживания, а равно иное помещение или строение, не входящее в жилищный фонд, но предназначенные для временного проживания. Понятием жилище охватываются и его составные части, используемые для отдыха, хранения имущества либо удовлетворения иных потребностей человека (балкон, застроенные веранды, кладовые и т.п.) .
———————————
БВС СССР. 1986. N 6. С. 5.

Сказанное ранее о хищениях из помещений или хранилищ полностью относится и к хищениям, совершаемым из жилища.
34. Кража считается совершенной в крупном размере (ч. 3 комментируемой статьи), если стоимость похищенного имущества превышает 250 тыс. руб.
35. Как хищение в крупных размерах должно квалифицироваться и совершение нескольких хищений, если общая стоимость похищенного соответствует установленному законом крупному размеру, а хищения совершены одним способом и при обстоятельствах, свидетельствующих об умысле совершить хищение в крупных размерах.
36. При квалификации действий по ч. 3 комментируемой статьи размер кражи определяется стоимостью похищенного. В Постановлении Пленума ВС РФ от 27.12.2002 N 29 указано, что «определяя размер похищенного имущества, следует исходить из его фактической стоимости на момент совершения преступления. При отсутствии сведений о цене стоимость похищенного имущества может быть установлена на основании заключения экспертов».
Чаще всего при рассмотрении дел судам приходится сталкиваться с рыночными ценами. В таких случаях стоимость вещи устанавливается судом на основании доказательств, свидетельствующих о расходах, фактически понесенных на приобретение или производство имущества, степени его износа к моменту хищения.
37. Кража, совершенная организованной группой или в особо крупном размере (п. «а», «б» ч. 4 комментируемой статьи), — особо квалифицирующие признаки, свидетельствующие о повышенной опасности указанных преступлений.
38. Кража признается совершенной организованной группой (п. «а» ч. 4 комментируемой статьи), если она совершена устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.
Пленум ВС РФ в Постановлении от 27.12.2002 N 29 разъяснил, что «об устойчивости организованной группы может свидетельствовать не только большой временной промежуток ее существования, неоднократность совершения преступлений членами группы, но и их техническая оснащенность, длительность подготовки даже одного преступления, а также иные обстоятельства (например, специальная подготовка участников организованной группы к проникновению в хранилище для изъятия денег (валюты) или других материальных ценностей».
39. Действия лиц, совершивших кражу в составе организованной группы, должны квалифицироваться как соисполнительство, несмотря на то что некоторые ее члены выполняют не только элементы объективной стороны преступления.
40. При тех же обстоятельствах при совершении кражи группой лиц по предварительному сговору действия пособников и других соучастников, не выполнявших элементов объективной стороны кражи, должны квалифицироваться со ссылкой на ст. 33 УК.
41. Кража считается совершенной в особо крупном размере, если стоимость похищенного имущества превышает 1 млн. руб., согласно примеч. 4 к комментируемой статье.
42. Кража, совершенная лицом, ранее два или более раза судимым за хищение либо вымогательство (п. «в» ч. 3 комментируемой статьи), — квалифицирующий признак, свидетельствующий о повышенной опасности множественности тождественных или однородных преступлений (специальный рецидив).

Ук ст 158 коментарии

1. Конституция Российской Федерации признает и защищает равным образом частную, государственную, муниципальную и иные формы собственности. Равенство этих форм обеспечивается созданием необходимых условий для их развития и запретом устанавливать какие-либо ограничения или преимущества в осуществлении права собственности в зависимости от ее форм. В соответствии с этим в настоящей главе Кодекса к преступлениям против собственности отнесены общественно опасные посягательства на все ее формы, установлены общие основания и пределы ответственности и определены единые санкции за их совершение. Сюда входят деяния умышленные и неосторожные, корыстные и некорыстные, соединенные с завладением имуществом и не соединенные с таковым. Самую большую группу среди них образуют хищения (ст.ст. 158, 159, 160, 161, 162 и 164), характеризующиеся рядом общих признаков, позволяющих охватить их этим родовым понятием.

2. Законодатель сохранил общее определение хищения как совершенного с корыстной целью противоправного безвозмездного изъятия и (или) обращения чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившего ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества, и выделил в качестве форм его совершения кражу, мошенничество, присвоение, растрату, грабеж и разбой.

3. Сущность хищения состоит в том, что в результате такого посягательства собственник или иной владелец теряют возможность пользоваться и распоряжаться имуществом по своему усмотрению, а виновный получает возможность использовать чужое имущество в целях личной наживы.

4. Исходным моментом при рассмотрении хищения является его предмет, т. е. имущество. В отличие от объекта, которым являются отношения собственности, предмет хищения всегда материален, так как служит частью материального мира. Не могут быть предметом хищения достижения человеческого разума (идеи, взгляды), лишенные признака вещи. Ввиду отсутствия вещного признака не может быть предметом хищения электрическая или тепловая энергия.

5. Предметом хищения могут быть любые вещи материального мира, в создание которых вложен труд человека и которые обладают материальной или духовной ценностью. Выражением ценности является стоимость вещи, ее денежная оценка.

6. Предметом хищения могут быть деньги, ценные бумаги, имеющие нарицательную стоимость, по которой они реализуются, а также документы, выполняющие роль денежного эквивалента либо являющиеся эквивалентом материальных ценностей (например, почтовые марки, транспортные билеты).

7. Противоправное завладение документами, которые не обладают конкретной стоимостью, а заключают в себе лишь право на получение имущества (квитанции на багаж, товарные чеки, жетоны, номерки и т. п.), квалифицируются как приготовление к хищению.

8. Не могут быть предметом хищения природные богатства в их естественном состоянии. Вместе с тем завладение лесопродукцией на лесоучастках, рыбой, дикими животными и птицей, выращиваемыми в специальных водоемах, питомниках и вольерах, образуют хищение.

9. Не может рассматриваться предметом хищения имущество, представляющее собой находку или клад, а равно имущество, вышедшее из ведения собственника или иного владельца в силу каких-либо случайных обстоятельств. Однако завладение имуществом, похищенным другим лицом (хищение краденого), образует хищение. Хищение будет в случае завладения вещью, которая была забыта собственником в известном ему месте (в купе вагона, в здании учреждения), если виновный осознавал, что собственник вернется за этой вещью (Бюл. ВС РСФСР, 1984, N 10, с. 3 — 4).

10. Предметом хищения может быть и имущество, изъятое из гражданского оборота. Однако если владение этим имуществом представляет угрозу общественной безопасности или здоровью населения (оружие, яды, наркотические средства, радиоактивные вещества), то содеянное квалифицируется не как преступление против собственности, а по соответствующим статьям гл. 24 или 25 УК.

11. Объективные признаки хищения выражаются в изъятии чужого имущества для последующего обращения его в пользу виновного или других лиц. Изъятие заключается в переводе чужого имущества из владения собственника или иного законного владельца в фактическое обладание виновного. Имеется в виду обладание, которое позволяет виновному осуществить хотя бы первоначальное распоряжение имуществом — спрятать его, унести, передать соучастнику.

12. Обращение чужого имущества в свою пользу имеет в виду присвоение или растрату имущества, которым виновный завладевает неправомерно. Изменение характера владения и представляет собой не что иное, как преступное обращение имущества в свою пользу.

13. Противоправность изъятия и (или) обращения в свою пользу чужого имущества означает, что перевод имущества в фактическое обладание виновного осуществляется без каких-либо оснований для этого и без согласия собственника или законного владельца. Похитивший имущество хотя и владеет, пользуется и распоряжается им как своим собственным, но юридически собственником не становится. Хищение не влечет за собой утрату собственником права на похищенное имущество. Изъятие имущества, правомерность которого оспаривается субъектом (организацией или гражданином), не образует хищения. Такие действия могут влечь ответственность за иные преступления, например за самоуправство (ст. 330 УК).

14. Безвозмездность изъятия чужого имущества следует усматривать в случаях, когда виновный завладевает им бесплатно, без соответствующего возмещения либо с неадекватным возмещением (например, путем незаконной уценки товара, выбраковки промышленных изделий, замены вверенного виновному имущества на менее ценное (см. Бюл. ВС РСФСР, 1979, N 6, с. 8; Бюл. ВС СССР, 1982, N 1, с. 12). Именно безвозмездность изъятия чужого имущества обусловливает наступление общественно опасных последствий в виде причинения собственнику или иному владельцу имущественного ущерба.

15. Для хищения необходимо, чтобы изъятое имущество было обращено в пользу виновного или других лиц. Если же такого обращения не происходит, то, несмотря на причиненный собственнику материальный ущерб, в действиях виновного не может быть усмотрено хищение. Это возможно при неправомерном завладении автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК), при уничтожении или повреждении имущества (ст.ст. 167, 168 УК).

16. Хищение признается оконченным, когда виновный изъял чужое имущество и получил реальную возможность распорядиться им по своему усмотрению (см.: Бюл. ВС СССР, 1972, N 4, с. 14). Исключение составляет разбой, вопрос о моменте окончания которого решается иначе (см. комментарий к ст. 162).

Для оконченного хищения не требуется, чтобы виновный фактически воспользовался вещью, извлек из нее выгоду. Важно, что он получил такую возможность, завладев вещью.

Установление момента окончания хищения имеет значение для решения вопроса о возможности добровольного отказа при хищении, для определения круга соучастников, индивидуализации ответственности и наказания.

17. Возмещение имущественного ущерба или возвращение похишенного имущества после того, как преступление было окончено, не освобождает виновного от ответственности, но может служить основанием для смягчения наказания (Бюл. ВС СССР, 1974, N 4, с. 24 — 25).

18. Имущественный ущерб, причиняемый хищением собственнику или иному законному владельцу, должен находиться в причинной связи с противоправными действиями виновного.

19. Субъектом хищения может быть вменяемое лицо, достигшее установленного в законе возраста. Возрастные требования зависят от формы хишения. Субъектом хищения, совершенного путем кражи, грабежа и разбоя, может быть вменяемое лицо, достигшее 14-летнего возраста; субъектом мошенничества, присвоения, растраты — вменяемое лицо, достигшее 16 лет. Субъектом хищения, совершенного лицом с использованием своего служебного положения (п. «в» ч. 2 ст. 160 УК), может быть только должностное лицо.

20. Субъективная сторона хищения предполагает прямой умысел на изъятие чужого имущества. Виновный осознает общественную опасность своих действий и отсутствие у него права на похищаемое имущество, предвидит неизбежность причинения собственнику или иному законному владельцу имущественного ущерба и желает его наступления. Подобная направленность умысла отличает хищение от преступлений, при которых хотя виновный и получает противоправно и безвозмездно чужое имущество, но устремления его направлены не на преступную наживу, а на достижение иных целей (например, на получение средств по подложному больничному листку в целях оправдания прогула, на удержание вверенного имущества в счет причитающейся в будущем зарплаты). Такие действия при наличии необходимых признаков могут образовать состав злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК), служебного подлога (ст. 292 УК), самоуправства (ст. 330 УК).

21. Направленность умысла при хищении определяется корыстными мотивами и целями. Сущность корыстного мотива состоит в стремлении виновного удовлетворить свои материальные потребности за чужой счет, путем изъятия имущества, на которое у него нет никакого права.

Корыстная цель имеет место как в случаях преступного обращения чужого имущества в пользу виновного, так и в случаях передачи его другим лицам, в материальном положении которых виновный заинтересован. При передаче изъятого имущества другим лицам корыстная цель может достигаться путем последующего получения определенной части переданного имущества. Таким образом, при хищении корыстная цель всегда связана с изъятием чужого имущества и обращением его в пользу отдельных лиц (см. Бюл. ВС СССР, 1988, N 1, с. 21).

22. При хищении наряду с корыстными могут иметь место и другие мотивы (хулиганские, честолюбивые, месть и т. д.). Однако социальную сущность хищения выявляют прежде всего корыстные устремления виновного, именно они определяют волевой акт и содержание умысла.

23. Требование корыстной цели не распространяется на соучастников, которые могут действовать в силу иных побуждений (родственных или дружеских связей, под влиянием угроз или насилия либо в силу служебной зависимости). Важно лишь, чтобы этим лицам был известен характер совершенного исполнителем деяния.

Не может квалифицироваться как хищение изъятие чужого имущества ввиду ложно понимаемой производственной заинтересованности, а равно в случаях так называемого временного позаимствования, когда имущество изымается для временного пользования с его последующим возвратом.

24. Общее понятие хищения определило стремление законодателя унифицировать квалифицирующие признаки различных форм хищения. Так, для всех форм хищения квалифицированными видами являются совершение группой лиц по предварительному сговору или неоднократно, а особо квалифицированными — совершение хищения в крупном размере, организованной группой, лицом, ранее два или более раза судимым за хищение или вымогательство. Для кражи, мошенничества, присвоения, растраты и грабежа квалифицирующим обстоятельством служит также причинение значительного ущерба гражданину, а для кражи, грабежа и разбоя — незаконное проникновение в жилище, помещение или иное хранилище.

25. Кража, определяемая в законе как тайное хищение чужого имущества, содержит все рассмотренные выше признаки хищения. Хищение считается тайным, когда оно совершено в отсутствие потерпевшего и посторонних лиц. Это и квартирная кража, и кража из производственного помещения либо из какого-либо хранилища.

26. Кража может быть совершена и в присутствии потерпевшего, но незаметно для него (например, карманная кража). Кражей является изъятие имущества у спящего, пьяного, а также у лица, неспособного осознавать преступный характер действий виновного в силу малолетнего возраста, психической болезни или иного болезненного состояния (см. Бюл. ВС СССР, 1974, N 6, с. 16).

27. Кража может быть совершена в присутствии посторонних лиц, не осознающих происходящего, когда, например, виновный создает у окружающих впечатление правомерности своих действий.

Хищение не перестает быть тайным, когда виновный действует на глазах родственников, знакомых, сослуживцев, рассчитывая на их молчаливое согласие, попустительство (см. Бюл. ВС РФ, 1995, N 1 — 2, с. 6 — 7).

Во всех случаях решающее значение для признания хищения тайным имеет оценка события преступления самим виновным. Поэтому содеянное квалифицируется как кража и тогда, когда факт хищения кем-то сознавался, но виновный полагал, что действует тайно. Например, карманная кража в транспорте не перестает быть таковой, если ее наблюдал кто-то из пассажиров.

28. Для кражи типично изъятие имущества, находящегося в чужом владении. Однако не исключает кражу и завладение имуществом, к которому виновный имел тот или иной доступ без права пользоваться и распоряжаться им. Имеется в виду кража сырья или готовой продукции рабочим на производстве, кража имущества, оставленного потерпевшим под временный присмотр, взятого в магазине для примерки, переданного носильщику для переноса и т. п. (см. Бюл. ВС РСФСР, 1979, N 7, с. 6).

29. Состав кражи является материальным. Преступление считается оконченным с момента получения виновным возможности распорядиться похищенным по своему усмотрению. При совершении краж на охраняемых объектах и территориях преступления не могут считаться оконченными, пока имущество не вынесено с охраняемого объекта. Попытка вынести похищенное имущество за пределы предприятия образует покушение на кражу. Работники охраны, умышленно содействовавшие выносу имущества или иным способом устранявшие препятствия хищению, несут ответственность за соучастие в этом преступлении (см. п. 10 постановления N 4 Пленума Верховного Суда СССР «О судебной практике по делам о хищениях государственного и общественного имущества» от 11 июля 1972 г. с последующими изменениями (см. Бюл. ВС СССР, 1972, N 4).

30. Лицо в случае возвращения имущества, изъятого и спрятанного на охраняемой территории, освобождается от уголовной ответственности на основании положений о добровольном отказе от преступления (ст. 31 УК).

31. Субъектом кражи может быть лицо, которое не обладает никакими правомочиями в отношении похищаемого имущества. Тайное изъятие вверенного виновному имущества представляет собой не кражу, а присвоение (см. комментарий к ст. 160 УК).

32. Субъективная сторона кражи выражается в прямом умысле. Виновный осознает не только противоправность и безвозмездность изъятия чужого имущества, но и тайный способ своих действий. Именно на этом построен его расчет на завладение имуществом. При этом виновный преследует корыстную цель (незаконное получение наживы), которая также является признаком субъективной стороны данного преступления (как и иного хищения).

33. Кража признается совершенной группой лиц по предварительному сговору, если в ней участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления (см. комментарий к ст. 35). Предварительным считается сговор, состоявшийся до начала кражи, во время приготовления к ней или непосредственно перед покушением. Промежуток времени между сговором и началом кражи не имеет значения.

34. Присоединение лица к уже начатой исполнителем краже с последующим сговором о совместном окончании преступления не дает основания усматривать здесь данный квалифицирующий признак.

35. По признаку группы с предварительным сговором могут квалифицироваться действия только тех лиц, которые непосредственно участвовали в краже как соисполнители преступления. При этом не обязательно, чтобы все они выполняли одинаковые действия. Одни из них могут обеспечивать доступ к похищаемому имуществу, другие производить изъятие имущества либо стоять на страже или выполнять другие исполнительские функции (см. Бюл. ВС РСФСР,1990, N 5; Бюл. ВС РФ, 1994, N 1).

Иными словами, соисполнительство не исключает распределения ролей между участниками кражи. Действия соисполнителей квалифицируются без ссылки на ст. 33 УК.

36. Действия лиц, которые непосредственно не участвовали в совершении кражи, а ограничились подстрекательством или обещанием скрыть похищенное или иным путем содействовать краже, должны квалифицироваться по ч. 4 и ч. 5 ст. 33 и по ст. 158 УК.

37. Кража признается неоднократной (о понятии неоднократности см. комментарий к ст. 16), если ей предшествовало совершение одного или более преступлений, предусмотренных ст.ст. 158 — 166 УК, а также ст.ст. 209, 221, 226 и 229 настоящего Кодекса.

Для наличия неоднократности не имеет значения, были ли преступления, образующие неоднократность, оконченными или в отношении одного из них установлено лишь приготовление к преступлению или покушение на него. Безразличны также формы соучастия и роль, которую выполнял соучастник в преступлениях, образующих неоднократность. Так, в одном из них он мог быть исполнителем, а в другом — пособником и т. п.

Неоднократность преступлений важно отличать от продолжаемого преступления (см. комментарий к ст. 16). Наиболее типичной продолжаемой кражей является изъятие чужого имущества из одного источника в несколько приемов, тождественным способом, без значительного промежутка во времени.

38. Жилище — это строение, предназначенное для постоянного или временного проживания людей, а также те его составные части, которые используются для отдыха; хранения имущества или для удовлетворения иных потребностей человека (балконы, застекленные веранды, кладовки и т. п.).

Помещения, которые хотя и примыкают к жилому дому, но не приспособлены для постоянного или временного проживания (погреб, сарай, амбар и другие хозяйственные помещения), не могут признаваться жилищем (см. Бюл. ВС СССР, 1986, N 6, с. 5).

39. Под помещением понимается постоянное или временное, стационарное или передвижное сооружение, предназначенное для размещения людей или материальных ценностей. Это может быть завод, цех, корабль, сберегательная касса, музей, почтовое отделение, магазин, театр, учебное заведение, спортивное сооружение и др.

40. Иное хранилище — это отведенные для постоянного или временного хранения материальных ценностей участки территории, обеспеченные охраной. Сюда же относятся передвижные автолавки, рефрижераторы, контейнеры, сейфы и тому подобные хранилища (см. Бюл. ВС РСФСР, 1984, N 3, с. 22).

Не следует относить к хранилищу сооружения, не создающие преграды свободному доступу к находящемуся там имуществу (открытая платформа или баржа, открытый ток и т. п.). Поэтому по данному признаку не может квалифицироваться кража из кабин и салонов автомашин, комбайнов, тракторов, находящихся на неохраняемых платформах. Если же к открытой платформе, барже, току приставлена охрана, то они охватываются понятием хранилище.

41. Хранилища следует отличать от емкостей, вместилищ и упаковок вещей, необходимых для их хранения или перевозки (бидоны, бочки, ящики, чемоданы, портфели и т. п.). Вскрытие таких емкостей и изъятие находящегося в них имущества не образуют данного квалифицирующего признака.

42. Проникновение — это тайное вторжение в жилище, помещение или хранилище с целью изъятия чужого имущества. Оно предполагает незаконный тайный доступ к имуществу, недозволенное вхождение в жилище, помещение или хранилище вопреки воле лица, ведающего находящимся в них имуществом или охраняющего его.

43. Цель изъятия чужого имущества должна предшествовать проникновению в жилище, помещение или хранилище. Нельзя усматривать этот признак, если умысел на кражу возник после того, как лицо оказалось в чужом жилище, помещении или хранилище по иному поводу (см. Бюл. ВС СССР, 1985, N 6, с. 5).

44. Проникновением должно признаваться не только физическое вхождение виновного в жилище, помещение или хранилище, но и изъятие имущества с помощью различных приемов и приспособлений (см. Бюл. ВС СССР, 1984, N 3, с. 22).

45. Не может рассматриваться как проникновение, если кража совершена лицом, имеющим доступ в жилище, помещение или хранилище в силу своего служебного положения либо в силу выполняемой работы, а равно лицом, имеющим одноразовый доступ в указанное помещение.

Не будет этого признака и при похищении товаров из магазина в часы его работы (см. Бюл. ВС РСФСР, 1984, N 10, с. 6).

46. Проникновение в жилище, помещение или иное хранилище может быть совершено одним или несколькими лицами. Ответственность двух или более лиц по этому признаку наступает не только тогда, когда они все вместе проникли в помещение, но и в случаях, если туда проникло одно лицо, а другое содействовало проникновению либо приняло участие в изъятии имущества из помещения.

47. В тех случаях, когда проникновение сопровождалось взломом запирающих устройств, порчей стен, сейфов и т. п., содеянное должно дополнительно квалифицироваться как уничтожение или повреждение имущества по ст. 167 УК.

Кража, совершенная с проникновением в жилище при наличии отягчающих обстоятельств, предусмотренных ч. 2 ст. 158, квалифицируется только по ч. 3 ст. 158, а другие квалифицирующие признаки отмечаются в приговоре. Но если лицом совершены две кражи, одна из которых с проникновением в жилище, то обе эти кражи квалифицируются самостоятельно (см. Бюл. ВС РСФСР, 1989, N 4, с. 7 — 8).

48. Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, может иметь место при посягательствах на частную собственность. В этом состоит особенность данного квалифицирующего признака по сравнению с другими, установление которых не зависит от формы собственности.

Закон не содержит критериев значительного ущерба и возлагает определение этого оценочного понятия на следствие и суд. При решении вопроса о причинении значительного ущерба гражданину следует учитывать стоимость похищенного имущества, а также его количество и значимость для потерпевшего, материальное положение последнего, в частности его заработную плату и наличие иждивенцев (см. Бюл. ВС СССР, 1986, N 6, с. 6 — 7).

При определении размера материального ущерба, наступившего в результате преступного посягательства, необходимо учитывать стоимость имущества на день принятия решения о возмещении вреда с ее последующей индексацией на момент исполнения приговора в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством (см. Бюл. ВС РФ, 1995, N 7, с. 3).

49. Кража признается совершенной организованной группой, если она совершена устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений (см. комментарий к ст. 35). Пленум Верховного Суда РФ постановлении N 5 от 25 апреля 1995 г. «О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за преступления против собственности» (Бюл. ВС РФ, 1995, N 7) отметил, что такая группа характеризуется, как правило, высоким уровнем организованности, планированием и тщательной подготовкой преступления, распределением ролей между соучастниками и т. п.

Устойчивость организованной группы проявляется в наличии руководителей, в предварительной подготовке преступных действий, в подборе соучастников и распределении между ними ролей, в обеспечении мер по сокрытию преступлений, в наличии отработанных методов преступной деятельности.

Действия лиц, совершивших кражу в составе организованной группы, независимо от роли каждого участника группы должны рассматриваться как соисполнительство и квалифицироваться без ссылки на ст. 33 УК.

50. О крупном размере хищения (в том числе и кражи) см. примечание 2 к комментируемой статье.

Установленный в примечании 2 минимальный предел крупного размера одновременно служит верхней границей некрупного хищения (в том числе и кражи), квалифицируемого по ч. 1 или 2 комментируемой статьи.

Совершение нескольких краж, образующих в общей сложности крупный ущерб, если содеянное свидетельствует о едином продолжаемом преступлении, надлежит квалифицировать как хищение в крупном размере. В постановлении Пленума от 25 апреля 1995 г. судам рекомендуется иметь в виду, что как хищение в крупных размерах должно квалифицироваться и совершение нескольких хищений чужого имущества, в том числе и государственного, общая стоимость которого двухсоткратно превышает минимальный размер оплаты труда, если они совершены одним способом или при обстоятельствах, свидетельствующих об умысле совершать хищения в крупных размерах.

При краже, совершенной группой лиц, размер хищения определяется общей стоимостью похищенного имущества без учета фактически полученной доли каждым из соучастников. Если же отдельные соучастники принимали участие не во всех эпизодах хищения, то квалификация их действий должна зависеть от размера ущерба, причиненного теми преступлениями, в которых они участвовали.

51. Кража, совершенная лицом, два или более раза судимым за хищение либо вымогательство, представляет собой вид множественности преступлений, именуемый специальным рецидивом. Специальным называется рецидив преступлений, в который входят тождественные или однородные преступления (о понятии рецидива см. комментарий к ст. 18).

Научно-практический комментарий:

1. Кража — одна из форм хищения. Из определения хищения, приведенного в примечании 1 к ст. 158 УК, вытекают основные признаки хищения чужого имущества.
2. Предметом хищения является чужое, т.е. не находящееся в собственности или законном владении виновного, имущество. Под предметом хищения понимается не любой объект права собственности, а лишь такой, который обладает:
1) вещным признаком, т.е. имеет определенную физическую форму;
2) экономическим признаком, т.е. обладает объективной экономической ценностью;
3) юридическим признаком, т.е. является для виновного чужим.
Предметом хищения может быть только имущество, т.е. вещи и иные предметы материального мира, в создание которых вложен труд человека и которые обладают объективной материальной или духовной ценностью, а также деньги и ценные бумаги, служащие эквивалентом овеществленного человеческого труда. Имущество во всех случаях является чужим для виновного, который явно не имеет на него никаких прав. Предметом мошенничества может быть также право на чужое имущество.
3. Не могут быть предметом хищения различные накладные, квитанции и другие документы, дающие право на получение имущества. Противоправное завладение такими документами с целью получения по ним чужого имущества должно квалифицироваться как приготовление к хищению. Противозаконное завладение документами, не дающими права на получение имущества, образует состав самостоятельного преступления, предусмотренного ст. 325 УК.
4. Объективная сторона хищения характеризуется такими действиями, как противозаконные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, а также причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу этого имущества.
Изъятие чужого имущества означает перевод этого имущества из владения собственника или иного владельца в фактическое обладание виновного.
Обязательный признак хищения — незаконный характер изъятия чужого имущества, т.е. его перевод в фактическое обладание виновного без каких-либо законных оснований для этого и без согласия собственника или иного владельца.
Существенным признаком хищения служит безвозмездность изъятия чужого имущества. Изъятие считается безвозмездным, если оно производится без соответствующего возмещения, т.е. бесплатно или с символическим либо неадекватным возмещением. Так, является хищением завладение имуществом путем замены его на заведомо менее ценное .
———————————
БВС СССР. 1992. N 1. С. 12; БВС РФ. 2008. N 2.

Безвозмездность изъятия чужого имущества неразрывно связана с наступлением в результате этого преступления общественно опасных последствий в виде причинения собственнику или иному владельцу имущественного ущерба, под которым понимаются прямые убытки, измеряемые стоимостью похищенного имущества.
5. Субъективная сторона всякого хищения характеризуется виной в виде прямого умысла и корыстной целью. При удовлетворении личных материальных потребностей самого похитителя наличие корыстной цели не вызывает никаких сомнений. Но она имеется и в тех случаях, когда похищенное имущество передается другим лицам, в обогащении которых виновный заинтересован по различным причинам (при передаче похищенного имущества родным или близким виновного либо лицам, с которыми у него имеются имущественные отношения, например передача в счет погашения долга, или с которыми после передачи похищенного возникают имущественные отношения, например сдача в аренду).
6. Кража определяется в законе как тайное хищение чужого имущества. Таким определением охватывается посягательство на любую форму собственности и, кроме того, подчеркивается, что имущество является для похитителя чужим.
7. Объективная сторона кражи заключается в тайном хищении чужого имущества. Под хищением применительно к краже понимается тайное ненасильственное изъятие чужого имущества. Вопрос о том, является ли хищение тайным, должен решаться на основании субъективного критерия, т.е. исходя из восприятия ситуации хищения самим виновным. «Как тайное хищение чужого имущества (кража) следует квалифицировать действия лица, совершившего незаконное изъятие имущества в отсутствие собственника или иного владельца этого имущества, или посторонних лиц либо хотя и в их присутствии, но незаметно для них. В тех случаях, когда указанные лица видели, что совершается хищение, однако виновный, исходя из окружающей обстановки, полагал, что действует тайно, содеянное также является тайным хищением чужого имущества» (п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» ).
———————————
БВС РФ. 2003. N 3.

8. Хищение должно квалифицироваться как кража и в тех случаях, когда собственник или владелец имущества либо другие лица, хотя и наблюдают действия похитителя, но по каким-то причинам не обнаруживают своего присутствия, а также в тех случаях, когда они видят само событие завладения имуществом, но не осознают его преступного характера.
9. Кражу следует считать оконченным преступлением с того момента, когда виновный изъял чужое имущество и получил реальную возможность распорядиться им по своему усмотрению независимо от того, удалось ли ему эту возможность реализовать.
10. Субъективная сторона кражи характеризуется виной в виде прямого умысла и корыстной целью.
11. Совершение кражи группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 158 УК) означает, что в ней принимают непосредственное участие два или более соисполнителя, обладающих признаками субъекта преступления, которые предварительно, т.е. до начала преступления, договорились о совместном его совершении (п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29). «Если организатор, подстрекатель или пособник непосредственно не участвовал в совершении хищения чужого имущества, содеянное исполнителем не может квалифицироваться как совершенное группой лиц по предварительному сговору. В этих случаях, в силу части третьей статьи 34 УК РФ действия организатора, подстрекателя или пособника следует квалифицировать со ссылкой на статью 33 УК РФ» (п. 8 Постановления).
12. Кража, совершенная группой лиц без предварительного сговора, квалифицируется по ч. 1 ст. 158 УК, однако групповой способ совершения преступления суд вправе признать обстоятельством, отягчающим наказание (абз. 3 п. 12 названного Постановления в редакции от 06.02.2007 N 7).
13. В пункте «б» ч. 2 ст. 158 УК предусмотрена кража с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище. Понятия помещения и хранилища определены в примечании 3 к ст. 158 УК.
Проникновение является незаконным, если осуществлено виновным, не имеющим на это никакого права и вопреки установленному запрету.
Проникновение означает тайное или открытое вторжение в любое помещение или иное хранилище с целью совершения кражи чужого имущества. Если лицо находилось в помещении или ином хранилище правомерно, не имея преступного намерения, но затем совершило кражу, ее нельзя квалифицировать как совершенную с проникновением (п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29). Проникновение может совершаться с преодолением или разрушением запорных устройств, с преодолением сопротивления людей либо без указанных признаков.
Проникновением в помещение или иное хранилище должно признаваться не только физическое вторжение виновного, но и извлечение из них имущества с помощью различных приспособлений и орудий.
14. Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК), означает, что значительный ущерб причинен физическому лицу. Этот признак «может быть инкриминирован виновному лишь в случае, когда в результате совершенного преступления потерпевшему был реально причинен значительный для него материальный ущерб, который не может составлять менее двух тысяч пятисот рублей» (п. 24 названного выше Постановления в редакции от 06.02.2007 N 7).
15. Кражей из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем, считаются карманные кражи и любые ее аналоги, совершаемые обычно ворами-профессионалами.
16. Особо квалифицированный состав образует кража с проникновением в жилище, из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода или в крупном размере (ч. 3 ст. 158 УК).
Понятие жилища определяется в примечании к ст. 139 УК.
Проникновение в жилище (п. «а» ч. 3 ст. 158 УК) должно пониматься так же, как и проникновение в помещение или иное хранилище.
Кража из нефтепровода, нефтепродуктопровода или газопровода (п. «б» ч. 3 ст. 158 УК) означает тайное хищение сырой нефти, нефтепродуктов (бензина, дизельного топлива, мазута и т.д.) или газа из любого звена системы транспортировки названных видов топлива от места добычи или переработки к потребителю путем незаконного подключения к магистральным трубопроводам или трубопроводам-отводам.
17. Размер кражи считается крупным (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК) при стоимости похищенного имущества, превышающей 250 тыс. руб. (примечание 4 к ст. 158 УК).
18. Наиболее опасные виды кражи предусмотрены в ч. 4 ст. 158 УК.
Кража признается совершенной организованной группой (п. «а» ч. 4 ст. 158 УК), если ее участники объединились в устойчивую группу для совершения нескольких преступлений (необязательно краж) либо одного, но сложного по исполнению и поэтому требующего серьезной, как правило, длительной организационной подготовки. «Организованная группа характеризуется, в частности, устойчивостью, наличием в ее составе организатора (руководителя) и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением функций между членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла» (п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29).
При совершении кражи организованной группой действия всех ее участников квалифицируются одинаково — по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК. Однако ответственность наступает дифференцированно. Лицо, создавшее организованную группу либо руководившее ею, подлежит уголовной ответственности за все совершенные организованной группой преступления, которые охватывались его умыслом. Прочие участники организованной группы несут уголовную ответственность за те кражи, в подготовке или совершении которых они участвовали.
19. Особо крупный размер кражи, предусмотренной в п. «б» ч. 4 ст. 158 УК, означает, что стоимость похищенного имущества превышает 1 млн. руб. (примечание 4 к ст. 158 УК). «Как хищение в крупном размере должно квалифицироваться совершение нескольких хищений чужого имущества, общая стоимость которого превышает двести пятьдесят тысяч рублей, а в особо крупном размере — один миллион рублей, если эти хищения совершены одним способом и при обстоятельствах, свидетельствующих об умысле совершить хищение в крупном или особо крупном размере» (п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29 (в ред. от 06.02.2007)).
Размер кражи определяется исходя из стоимости похищенного имущества на день совершения преступления, а при определении ущерба, подлежащего возмещению, необходимо учитывать стоимость имущества на день принятия решения о возмещении вреда с последующей индексацией на момент исполнения.